CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Dotace Obecní knihovny do 3.000 obyvatel

Rádi bychom Vás informovali, že Rada Jihomoravského kraje schválila dne 12.1.2022 v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2022
dotační titul OBECNÍ KNIHOVNY na podporu rozvoje a modernizace knihoven v obcích do 3 000 obyvatel.

Stejně jako v minulých letech je celková výše finančních nákladů na jeden projekt v rozmezí od 50 000,- do 100 000,- Kč, maximální podíl kraje činí 50 % uznatelných výdajů, tzn. v případě nákladů na projekt ve výši 100 000,- Kč bude poskytnutá podpora ve výši 50 000,- Kč.

Je možné žádat o náklady na:
  • počítačové vybavení,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře)
V rámci jednoho projektu lze žádat o kombinaci všech výše uvedených nákladů.
V případě žádosti o dotační titul 5 - Obecní knihovny mají obce výjimku a mohou podat žádost i v jiném dotačním titulu.

Lhůta pro podávání žádostí
od 14.02.2022 od 8:00 hodin
do 28.02.2022 do 17:00 hod.

V případě zájmu o poradenství v oblasti rekonstrukce knihovny, ale i interiérového designu, se můžete obracet na
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven při Moravské zemské knihovně v Brně:
https://mcvrk.mzk.cz/
Kontakt: 
Mgr. Lenka Dostálová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 541 646 165
mobil: +420 777 459 119
Veškeré konzultace jsou nabízeny zdarma.

Současně odkazujeme na metodickou pomoc, kterou nabízejí pověřené knihovny Jihomoravského kraje v rámci výkonu regionálních funkcí knihoven. 

Pro více informací:

Vyhlášen dotační titul Obecní knihovny

Od 14. února od 8:00 hod. až do pondělí 28. 2. 2022 17:00 hod. je možné podávat žádosti do dotačního titulu Obecní knihovny.

Pro podání žádosti o dotaci je nutné mít nainstalovaný program Software602 Form Filler,
odkaz: https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Všechny informace k podání žádosti, včetně informací k programu Software602 Form Filler a ke všech potřebným přílohám, jsou dostupné na stránce Jihomoravského kraje (dole na stránce):

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na administrátora dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022, pod který dotační titul Obecní knihovny patří:
RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rádi bychom Vás informovali, že o příspěvek k dotačnímu titulu Obecní knihovny projevila zájem redakce časopisu Moderní obec. Článek bude zveřejněn v červencovém čísle. 

Základní provoz knihoven od 10. 2. 2022


Základní provoz knihoven je od 10. 2. 2022 bez omezení.
 
Mimořádné opatření, která regulovala provoz či nařizovala dodržování určitých pravidel, v případě knihoven (10 m2 na jednoho čtenáře, odstup 1,5 m, řízení front, dezinfekce, informování a zajištění cirkulace vzduchu), byla počínaje 10. 2. 2022 zrušena. Rovněž tak kontrola a prokazování bezinfekčnosti.

Viz Mimořádné opatření MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN:

Povinnost ve vybraných případech nosit povinně ochranu dýchacích cest zůstává stále v platnosti. Ke změně nedošlo ani v případech nařízení karantény či izolace.

Od 10. 2. – 18. 2. 2022 bude platit regulace pouze u vybraných aktivit
, kterými jsou:

1.) konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce
a) umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
b) zajistit, aby byli všichni diváci usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek,

2.) konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a
podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 100 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,

3.) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 100 osob.

Ovšem od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 dojde ke změně podmínek u regulovaných aktivit (jedná se zejména o změny v počtech osob) takto:

1.) konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jednom čase přítomnost
a) nejvýše 500 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), pokud nejsou usazeni, nebo
b) v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení,

2.) konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,

3.) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let
, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob.


Dále došlo ke zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovovalo povinnost povinného testování zaměstnanců na pracovištích zaměstnavatele. Tato povinnost se s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší. Předpokládám, že testy provedené zaměstnancem po tomto datu nebudou zdravotní pojišťovnou propláceny. Povinnost povinného testování zaměstnanců zůstává u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Provoz knihoven od 3. ledna 2022

Provoz knihoven od 3. 1. 2022 se v zásadě nemění

Nyní platí nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 29. 12. 2021
, jehož účinnost je od 3. ledna 2022.

Provoz knihoven
- jedna nepatrná změna, již nemusíme aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru; vše ostatní platí jako doposud.

Provoz výstavních prostor, muzeí, galerií, historických nebo kulturních objektů
- vše platí jako doposud - nově se však nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat bezinfekčnost, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ 

Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6-18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, volnočasové aktivity
- vše platí jako doposud - nově se nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky bezinfekčnosti, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“. Nepodstatnou změnou bude, že v případě jednoho pozitivně testovaného účastníka se mají hygienikům předávat kontaktní údaje účastnících se osob k provedení epidemiologického šetření. Stávající předpis hovoří konkrétně o předání telefonního čísla, což je prakticky kontaktní údaj.

Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních a jiných představení
- vše platí jako doposud - nově se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky bezinfekčnosti, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“.
Podmínky pro vstup do vnitřních či venkovních prostor se oproti stávajícímu stavu nemění.

Shnutí: hlavní změnu oproti současné praxi spatřuji v nutnosti kontrolovat bezinfekčnost nikoliv pouze formálně, ale prostřednictvím mobilní aplikace "čTečka".
 

Pokud pořádáte kulturní, vzdělávací či komunitní akce, naučte se kontrolovat certifikáty pomocí mobilní aplikace „čTečka“
, návod najdete na https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/ctecka/cz/

Přechod na nový systém TRITIUS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přechod na knihovní systém Tritius proběhne 22.11.2021.

Ale bohužel nastaly mírné komplikace. Od 12. 11. 2021 nesmíte v systému nic měnit, katalogizovat apod., fungovat bude pouze půjčování knih uživatelům (i tak pro jistotu dělejte dvojitou evidenci pomocí knižních lístků).

Od 19. 11. 2021 se nesmí provádět žádné činnosti v systému – nejspíše bude úplně vypnutý, že se do něj nedostanete.

A toho 22. 11. 2021 by se měl odpoledne spustit systém Tritius REKS. Vychází to na pondělí, takže předpokládáme, že buď již v pátek, nebo v to pondělí vám pošleme vaše nové přihlašovací údaje a novou adresu knihovního systému.

Doufáme, že již vše půjde podle plánu.

Zde je odkaz, kde najdete veškeré návody do nového systému: https://confluence.tritius.cz/display/TP

Také jsme vás chtěli informovat, že ti, co nemáte výpůjční systém, tedy nepůjčujete přes počítač, již nebudete mít k dispozici pro uživatele on-line katalog, uvidíte ho pouze vy, když budete přihlášeni v knihovně.

Pokud byste ho chtěli, nyní je ta správná doba – dotace VISK3 se uzavírá 10. 12. 2021.

V případě dotazů pište a volejte.

Tel.: 728 941 076

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 606 455 335

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Workshop Scénické čtení

Dne 10. listopadu 2021 proběhne od 9.00 – 12.30 v konferenčním sále Městské knihovny Znojmo workshop Scénické čtení s panem Radkem Petrášem.
Scénické čtení je zvláštní druh recitace, interpretace textu, kde se používá změna intonace hlasu, barva hlasu, dynamika, atd. Rozhodně se bude hodit na besedách pro děti i dospělé.
Je tam maximálně 8 účastníků a potřeba je pouze kniha.

Výjezdní porada 11. října 2021


Regionální oddělení Městské knihovny Znojmo Vás zve na výjezdní poradu knihovnic/ knihovníků profesionálních i dobrovolných knihoven znojemského regionu spojenou s návštěvou Knihovny ve Chvalovicích, Městské knihovny v Blansku, Muzea Blanenska a Medlánek – pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, která se koná v pondělí 11. října 2021.


Harmonogram:

7.30 hod. odjezd ze Znojma (autobusové nádraží z boku pod střechou starého nádraží, jak čekávají autobusy na odjezd)

8.00 hod. Knihovna ve Chvalovicích

10.00 hod. Městská knihovna v Blansku

10.00 hod. Muzeum Blanenska

11.00 – 13.00 hod. pauza na oběd

13.30 hod. Medlánky  

15.00 hod. návrat Znojmo

Těšíme se na Vaši účast.Provoz knihoven od 30. 9. 2021


Od 30. 9. 2021 platí nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které částečně rozvolňuje některé volnočasové aktivity, které se mohou konat i v knihovnách.
Nové opatření si prostudujte a zachovejte si dobrou náladu:
Běžný provoz knihoven
Vše platí jako doposud, pouze se zpřesňují pravidla pro vzduchotechniku vnitřního prostoru knihovny. Nově tedy knihovny musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.
Volnočasové aktivity osob ve věku do 18 let (článek 11)
  • Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
  • Nad 20 účastníků povinnost vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci). Povinnost OTN se nevyžaduje, pokud se aktivit účastní výhradně děti nebo žáci jedné školy nebo dozorující osoby či jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu, a v případě dětí do dovršení 6 let věku. Povinnost OTN se vyžaduje i na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání.
Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (článek 12)
  • Do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci).
  • V prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků, posluchačů, pokud je přítomno více než 20 diváků, musí všichni splňovat OTN.
  • Organizátor musí OTN kontrolovat a kontrolu prokázat.