Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.


Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

také v letošním roce vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně soutěž pro veřejné knihovny KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.

Cílem soutěže je iniciovat, motivovat a podpořit veřejné knihovny k proměně v komunitní centra, místa setkávání a společných aktivit napomáhající propojování lidí v místě, jejich hlubšímu poznávání a budování kvalitativně nových vztahů založených na solidaritě, úctě, spolupráci a vzájemném respektu.

Informace k soutěži včetně propozic a formuláře k nominaci knihovny jsou dostupné na webové stránce:

Ocenění bude předáno při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje, které se bude konat v Moravské zemské knihovně v Brně ve čtvrtek 14. listopadu 2019.

Z hodnotících kritérií:
- počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí
- počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí
- zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny
- mezigenerační aktivity
- konkrétní příklady spolupráce a společné aktivity s organizacemi v místě (uvést konkrétně MŠ, ZŠ, zájmové spolky apod.)
- vzhled a vybavení knihovny
- zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce

K pojmu KOMUNITNÍ KNIHOVNA
Komunitní knihovna je veřejná knihovna, která se nezaměřuje pouze na registrované čtenáře, ale na všechny skupiny obyvatel v místě.
Spolupracuje s místními organizacemi a institucemi a svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany. Podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo/obec/město, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy na daném území. Iniciuje a podporuje zájem obyvatel o místo, kde žijí.

Vítězné knihovny obdrží diplom a sponzorské dary, součástí ocenění bude jejich medializace.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se prosím obracejte na tento e-mailový kontakt.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
oddělení vzdělávání a krajské metodiky
Odbor knihovnictví
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
tel.: 541 646 140
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Chtěli bychom vás požádat o spolupráci a vyplnění dotazníku, který se zabývá tematikou profesního vyhoření. 

Velmi si vážíme práce, kterou každodenně přispíváte ke spokojenosti uživatelů vaší knihovny a k naplňování cílů a poslání knihoven. Vaše spokojenost je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného fungování knihoven.

Knihovníci jsou v posledních letech nuceni čelit nejrůznějším změnám a výzvám, ať už na poli technologickém, legislativním, tlakům svých zřizovatelů a také zvyšujícím se nárokům uživatelů. Stejně jako v ostatních oborech se zvyšuje průměrný věk zaměstnanců knihoven a prodlužuje se aktivní pracovní život zaměstnanců. Výkon zaměstnání ve vyšším věku představuje pro pracovníky větší zátěž, ať už fyzickou či psychickou. V předchozím projektu ESF, na kterém spolupracoval SKIP ČR, bylo zjištěno, že významnou hrozbu pro knihovníky především ve službách, ale i ostatní knihovnické pozice, může představovat tzv. syndrom profesního vyhoření. Nový projekt proto bude zaměřen na zmapování této problematiky a především pak na prevenci syndromu vyhoření.

Předkládáme Vám dotazník, který má ambici zmapovat 8 oblastí možných zdrojů syndromu vyhoření, a které zároveň představují možné oblasti prevence. Rádi bychom Vás požádali, abyste dotazník vyplnili a pomohli nám tak získat relevantní údaje, které budeme moci využít při tvorbě návrhů na preventivní opatření.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 30. září 2019. Jeho vyplnění Vám zabere asi 15 minut. Dotazník je umístěn zde:

https://docs.google.com/forms/d/1kOqQXHUXnd6RwtFFXkqmOo1l1dGIQ9uJeJBsVD1ipFA/edit

Věříme, že využijete příležitost vyjádřit svůj názor otevřeně a upřímně a že se průzkumu zúčastníte v hojném počtu, což přispěje k průkaznosti výsledků a váze případných konkrétních doporučení.

O výsledcích průzkumu Vás budeme informovat v závěru roku.

Děkujeme Vám za spolupráci, ochotu a odvahu podělit se o své názory!

Mgr. Vladana Pillerová, Ing. Dana Smetanová, Mgr. et Ing. Soňa Plháková – psycholožka.

Knihovna Jiřího Mahena nabízí poslední volná místa v rekvalifikačním kurzu Knihovník v knihovně pro děti, termín zahájení od 9. 9. 2019. Kurz bude probíhat po dobu cca 12 týdnů v e-learningovém kurzu doprovázeném 8 prezenčními dny plnými přednášek, praktických cvičení, výukových simulací apod. Úspěšní účastníci kurzu získají Potvrzení o absolvování. Kurz zároveň slouží jako příprava pro vykonání zkoušky dle NSK. Zájemci tak mohou po skončení kurzu složit zkoušku a získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Cena za kurz je 1000,- Kč (kurz bude finančně podpořen MK ČR z programu VISK2). Cena za zkoušku, ke které se úspěšní absolventi kurzu hlásí zvlášť, je 1 500,- Kč.
Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.cz/knihovnicinsk.


Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná místa v kurzech:

Referenční knihovník a Knihovník v přímých službách
- termín konání: 2. září až 31. prosince 2019
Kurzy obsahově vychází z Národní soustavy kvalifikací a jsou ideální přípravou k získání zkoušky z daných typových pozic profese "Knihovník/knihovnice". Důraz je kladen na praktické procvičení dovedností.
Přihlášky a další informace najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 je pro rok 2019 cena těchto kurzů 1.000,-.
Cena zkoušky (ke které se uchazeči hlásí zvlášť) je u úspěšných absolventů těchto kurzů 1.500,-.

Současně nabízíme také volná místa do e-learningového kurzu Digitalizace v knihovnách.
Tento kurz je zdarma a více informací a kontakt pro přihlášení najdete
zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

Nově najdete informace z regionálního oddělení MěK Znojmo také na Facebooku
Regionální oddělení Měk Znojmo nabízí školení knihovníků. Bližší informace najdete v sekci Vzdělávání knihovníkůKolegyně a kolegové,

obracíme se s prosbou na KNIHOVNY A JEJICH VEDENÍ O ÚČAST V CELOSTÁTNÍM PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ.

Průzkum si klade za cíl PODROBNĚ ZMAPOVAT SOUČASNÝ STAV SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL v oblasti vzdělávání, identifikovat základní problémy a hledat cesty ke zlepšení a změnám. Dlouhodobým cílem rozvoje knihoven je jejich intenzivnější zapojení do procesu vzdělávání a učení. Knihovny jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému, proto jsou školy jejich přirozenými partnery, ale podrobné informace o tomto partnerství chybí.

DOTAZNÍK JE URČEN VŠEM TYPŮM KNIHOVEN. Na základě společného jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se předpokládá, že obdobný průzkum bude proveden i ve školách.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU NEJPOZDĚJI DO 7. ČERVNA 2019:

Dotazy v souvislosti s průzkumem posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Díky za spolupráci

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/Svaz měst a  obcí a Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly publikaci Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce"

Publikace formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. Odpovídá  na otázky: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací?

Ke stažení na: https://www.mmr.cz/getmedia/bc54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-dotacni-zdroje-2019-web.pdf.aspx?ext=.pdf

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.czhttp://knihovnam.nkp.cz/http://www.skipcr.cz/