CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Festival knihoven Znojemska

Letošní projekt regionálního oddělení a Měk Znojmo „Festival knihoven Znojemska“ se koná ve dnech 13.­-17. 9. 2021. Projekt je financovaný za podpory Jihomoravského kraje a z dotace Knihovna 21. století.
Letos se zúčastní 6 knihoven regionu + Městská knihovna Znojmo:
 • Obecní knihovna v Božicích
 • Obecní knihovna v Břežanech
 • Obecní knihovna Hnanice
 • Místní knihovna v Hodonicích
 • Městská knihovna Jevišovice
 • Místní knihovna ve Slatině
Každá knihovna bude mít připravený vlastní doprovodný program a aktivity ve stylu dnů otevřených dveří. Budou pořádány také besedy, přednášky, herní workshopy k prezentaci činnosti knihoven, každá knihovna má vždy 2 přednášející:
 
 • PhDr. Jiří Kacetl - historik, který se zabývá především regionální historií. Pracoval v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, p. o. Vystudoval dvouobor anglistika/amerikanistika – historie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.
 • Petra Dvořáková - spisovatelka a scénáristka žijící ve Znojmě. Za svou tvorbu obdržela cenu Magnesia Litera, Zlatou stuhu či cenu Učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství.
 • Mozkoherna – svět neurotechnologií a mozkohraček, sloužící k podpoře myšlení a paměti. Nabízí programy pro uživatele všech věkových kategorií. V knihovnách bude zaměřeno na děti.
Přijďte se podívat do již zmíněných knihoven pro inspiraci a ukázání, jak zaujmout své uživatele a rozšířit jejich okruh.
Místa a časy konaní naleznete v příloze na letáku, veškeré další informace naleznete na kanálech knihoven.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Festival knihoven Znojemska.jpg)Festival knihoven Znojemska.jpg[Festival knihoven Znojemska]332 kB

Pravidla pro provoz knihoven a dalších zařízení a aktivit od 1. 9. 2021

VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ


Ve všech případech platí, že ve vnitřních prostorách je povinnost nosit respirátor (pokud není stanovena výjimka).


BOD I.1 - Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. V novém nařízení je kladen větší důraz na větrání:

Provozovatel knihovny
 • rozestupy 1,5 m, maximálně jedna osoba na 10 m2.
 • zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

BOD 13 - konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy
 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky
 • počet účastníků nad 20 osob nejvýše 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat
Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

Prostudujte si Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1. 9. 2021:

Webový systém TRITIUS


Městská knihovna Znojmo připravuje přechod na nový webový systém Tritius. Protože se tímto přechodem současně "vypne" dosud používaný systém Clavius a skončí platnost jeho licence, musí na nový systém současně přejít i obecní knihovny ve znojemském regionu, které používají systém Clavius REKS.
K "ostrému" přechodu mezi oběma systémy tedy dojde 4. října 2021, samozřejmě mohou nastat různé komplikace. V tento den však bude stávající systém nefunkční. Knihovníci do něj nebudou moci vstoupit. Nebude funkční ani webový katalog.
Následně po zprovoznění nového systému Tritius budou knihovníci osloveni a budou jim předána přihlašovací hesla. Jednorázové školení všech knihovníků proběhne již 20. 9. 2021 od 9hod. a bude trvat maximálně 4 hod.
V prvních dnech po instalaci systému budou pracovníci městské knihovny připraveni svým kolegům v obcích pomoci řešit případné potíže.

Prosíme, abyste respektovali a dodržovali všechna protiepidemická opatření.
Provoz knihoven od 26. 6. 2021

Od 26. 6. 2021 bude platit nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621a-0575.pdf

Dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven, částečně se uvolňují podmínky pro kolektivní akce, níže viz výtah z nařízení:
Knihovny
V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
VŠE OSTATNÍ ZůSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

Muzea, galerie, výstavní prostory
V čl. I bod 10. stanoví podmínky pro o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,

Zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování pro děti
V čl. I bod 11. stanoví podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,
VŠE OSTATNÍ ZůSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

Vzdělávací akce, zkoušky, představení
V čl. I bod 12. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
 
Testování, prokazování
V bodě 16. se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Uvolnění provozu knihoven od 12. 4. 2021


Čtenáři mohou vstupovat do prostor knihovny, ale musí dodržovat jistá pravidla:

- 1 osoba na 15 m²

- rozestupy, respirátory, dezinfekce

- omezení pobytu v knihovně na minimum


Vstup k nám na regionální oddělení:

- je povolen, platí stále ohlášení předem a pouze jeden knihovník ve stejný čas

- je potřeba předložit negativní test na COVID nejvýše 7 dní starý

- pouze odvézt nebo přivézt výměnný fond je možné i bez testu – přebereme u hlavních dveří knihovny


Všichni knihovníci Měk Znojmo jsou každý týden testovaní.


Březen - měsíc čtenářů 2021

 
I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku vyhlašuje již od roku 2011 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem této kampaně je posilovat společenský význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří služeb knihovny nejvíce využívají. V desátém ročníku hledáme největšího E-ČTENÁŘE v našich knihovnách. Hlavním kritériem hodnocení bude celkový počet vypůjčených e-knih za rok 2020. Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle těchto základních kritérií zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého nejlepšího E-ČTENÁŘE.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků https://skipcr.cz/ ve spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů https://www.sckn.cz/ hledá v rámci projektu Nejlepší knihy dětem https://www.nejlepsiknihydetem.cz/ nejlepší dětskou knihu za léta 2019/2020. Výroční katalog Nejlepší knihy dětem vyšel již poosmé, a stejně jako v předchozích ročnících nabízí kurátorský výběr toho nejnápaditějšího, co se v posledním roce na českém knižním trhu v oblasti původní tvorby pro děti a mládež urodilo. Na webu projektu jsou UKÁZKY všech knih https://www.nejlepsiknihydetem.cz/, katalog je ke stažení na webu projektu, nebo k osobnímu vyzvednutí u nás v Klementinu. V anketě můžete vybrat až tři knihy, které by podle vás měl každý předškolák i školák přečíst. Pokud vám v nabídce nějaká česká kniha chybí, doplňte ji do formuláře níže. Vyplněním ankety a odesláním svých údajů se zároveň zúčastníte soutěže o kupony na nákup knih v hodnotě 5 000 Kč, 3 000 Kč a 2000 Kč. Nejlepší dětské knihy budou vyhlášeny v rámci kampaně Březen měsíc čtenářů 2021.
Formulář ankety -

Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/ 


Provoz knihoven od pondělí 15. 2. 2021 + výměnný fond


Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. omezuje

provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Pokud byste měli zájem přijet si pro výměnný fond, zavolejte nebo napište e-mail dopředu a my vám ho nachystáme (můžete si napsat i požadavky, co přesně byste chtěli půjčit). Zatím není možné, abyste si ho vybírali sami.

Jen si prosím přivezte vlastní krabice. Výměnný fond lze při té příležitosti i vracet.

Ke konci února už budeme nejspíš výměnný fond i rozvážet, takže si můžete začít psát i o tuto službu.


Informace z Ministerstva zdravotnictví k provozu knihoven od 27. 12. 2020

Účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není usnesením vlády ČR č. 1376 dále upraven.