CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Rada Jihomoravského kraje schválila dotace pro rok 2019


Také pro letošní rok schválila Rada Jihomoravského kraje finanční prostředky na podporu obecních knihoven do

3 000 obyvatel:
 
Řada knihoven v našem regionu byla díky této dotaci úspěšně rekonstruována a dovybavena.

Podmínky pro poskytnutí dotačního titulu posíláme v příloze, podklady pro žadatele jsou dostupné pod tímto odkazem dole na stránce (včetně podmínek v příloze):

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx

Žádosti bude možné podávat v termínu od 14. února do 1. března 2019.

Stejně jako v loňském roce bude možné žádat o náklady na

- počítačové vybavení,

- čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,

- softwarové vybavení,

- mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,

- drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

Orientační finanční limit stanovený pro tento DT v letošním roce je 3 mil. Kč.

Pro případné konzultace můžete kontaktovat Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven:

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/metodicke-centrum-pro-vystavbu-rekonstrukci-knihoven


Zápis z porady neprofesionálních knihoven 12. 12. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_neprofi_12_2018.pdf)Zápis[ ]209 kB

Zápis z porady profesionálních knihoven 26. 11. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_profi_11_2018.pdf)Zápis[ ]210 kB

GDPR pro knihovníky – e-learningový kurz

Na stránce https://kurzy.knihovna.cz/ přibyl nový e-learningový kurz na téma ochrany osobních údajů v knihovnách: GDPR pro knihovníky https://kurzy.knihovna.cz/login/index.php. Kurz navazuje na příručku Ochrana osobních údajů https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-knihovny
Obsah je zaměřen na nejčastější činnosti knihovníků v základních (profesionálních) knihovnách. Této cílové skupině je obsah přizpůsoben, otevřený je ale i dalším zájemcům o problematiku.

Struktura kurzu:
  • Základní zásady ochrany osobních údajů
  • Základní principy bezpečnosti osobních údajů
  • Management a ochrana osobních údajů
  • Komunikace s uživatelem o ochraně osobních údajů
  • Organizace akcí a ochrana osobních údajů
  • Správa IT při zpracování osobních údajů
  • Provoz neprofesionální knihovny a ochrana osobních údajů
Autoři kurzu: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., JUDr. Tereza Danielisová, Mgr. Kateřina Krčálová Konečná, Mgr. Michal Denár.

Kurz byl zpracován díky podpoře dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven v roce 2018.

Pozvánka na poradu knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 12. 12. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_12_2018.pdf)Pozvánka[ ]190 kB

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 26. 11. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_11_2018.pdf)Pozvánka[ ]190 kB

Vyhlášení dotačních programů MK ČR VISK A K21 - uzávěrka do 10. 12. 2018

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č.

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

VISK 3 - Informační centra knihoven

- na automatizaci a technické vybavení knihoven

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1 - Malá Strana

https://www.mkcr.cz/

VISK 3 na:

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Knihovna 21. století též na:

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)

Mgr. Blanka Skučková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (K21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2018 !!!

Termín uzávěrky se nevztahuje na státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury (ty předložily své požadavky na program při přípravě rozpočtu na r. 2019).

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení nové krajské soutěže pro veřejné knihovny s názvem KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Soutěž vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně s cílem iniciovat, motivovat a podpořit zejména menší knihovny k proměně v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich vzájemnému poznávání a budování kvalitativně nových vztahů založených na solidaritě, úctě a vzájemném respektu.

Informace k soutěži včetně propozic a formuláře k nominaci knihovny jsou dostupné na webové stránce:

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/komunitni-knihovna-jihomoravskeho-kraje-2018

Ocenění bude předáno při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje, které se bude konat v Moravské zemské knihovně v Brně dne 20. listopadu 2018.

Z hodnotících kritérií:

- počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí

- počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí

- zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny

- mezigenerační aktivity

- spolupráce s organizacemi v místě (MŠ, ZŠ, zájmové spolky apod.)

- vzhled a vybavení knihovny

- zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce


K pojmu KOMUNITNÍ KNIHOVNA

Komunitní knihovna je veřejná knihovna, která se nezaměřuje pouze na svoje registrované čtenáře, ale na všechny skupiny lidí v místě.

Spolupracuje s místními organizacemi a institucemi a svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany. Podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo/obec/město, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy na daném území. Iniciuje a podporuje zájem obyvatel o místo, kde žijí.

Vítězné knihovny obdrží diplom a sponzorské dary, součástí ocenění bude jejich medializace.