Knihovní řád Městské knihovny Znojmo - Dodatek č. 1 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb

ObsahNa základě změny knihovního zákona (zák. č. 341/2006 Sb., kterým se mění zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačního služeb /knihovní zákon/, ve znění zák. č. 1/2005 Sb.) a výkladu MK ČR k veřejnému internetu v knihovnách schválila  Rada města Znojmo na svém zasedání dne 4. 9. 2006, usnesením č. 139/2006, bod 4437, tento Dodatek č. l ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb  s účinností od 1. 10. 2006.
 
Služba Poplatek Kč
Použití internetu-bezplatné zdroje 0,- Kč
Použití internetu-placené zdroje
a ostatní placené databáze*
20,- Kč/1 hod. (placen reálný čas)
Cena diskety 8,- Kč
* příklad knihovnou placených licenčních zdrojů: CODEXIS, ČNB, ČTK (Biografie, Země světa, ČR-IB), Sklenda, TAMTAM (Anopress) apod.

Ve Znojmě, dne 20. 9. 2006
Mgr. Marie Kratochvilová

ředitelka MěK Znojmo