Rekonstrukce

Od r. 1997, kdy se zřizovatelem knihovny stalo Město Znojmo, probíhá postupná rekonstrukce centrální knihovny, částečně i poboček MěK Znojmo.

Rekapitulace průběhu rekonstrukce

Výchozí stav budovy centrální knihovny na Zámečnické ulici k l. l. 1997:

 • havarijní stav střechy v uličním traktu; havarijní stav rozvodů topení; potřeba plynofikace kotelny;
 • nedostatek prostor pro stávající sužby a zavedení služeb nových; dětské oddělení bylo dlouhodobě „dočasně“ umístěno ve stísněných prostorách mimo budovu; chyběly  prostory pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a pro zřízení hudební knihovny; zastaralé elektroinstalační rozvody komplikovaly zavádění a trvale komplikují provoz počítačové sítě knihovny, osvětlení je nedostatečné;
 • budova nesplňovala bezpečnostní a další požadavky kladené na veřejně přístupné prostory: chyběly hydranty, výtah, bezbariérový přístup, sociální zařízení apod.; opotřebovaná zařízení interiérů.

Projektová dokumentace:

 • Byla zpracovávána postupně od r. 1997. Prioritně byl vypracován projekt na řešení havarijního stavu střechy. Projekt rekonstrukce krovů a krytiny střechy byl zpracován už se záměrem půdní vestavby (III. NP), která řešila akutní problém nedostatku prostor dětského oddělení, prostor pro vybudování hudebního oddělení, prostor pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, sociálních zařízení. Projekt zahrnoval i částečnou rekonstrukci II. nadzemního podlaží budovy: přístavba 2 kanceláří charakteru půdní vestavby měla v budoucnu umožnit rozšíření prostor Knihovny rakouské literatury o přilehlé 2 kanceláře.
 • Následně byly zpracována projektová dokumentace zahrnující přístavbu výtahu, bezbariérový přístup,  rekonstrukci elektroinstalace, kanalizace, dílčí stavební úpravy prostor I. a II. nadzemního podlaží, fasády a projektová dokumentace interiérů.
 • Protože budova centrální knihovny je v památkové zóně města, bylo nutno při zpracování projektů respektovat připomínky  pracovníků památkové péče, tj. zachovat stávající půdorys knihovny. Ve dvorním traktu byla povolena pouze přístavba výtahové šachty.

Průběh rekonstrukce v období let 1997 – 2004:

r. 1998:

 • Provedena 1. část rekonstrukce krovů a střechy uličního traktu budovy, která vyřešila havarijní stav zatékající střechy.

r. 1999:

 • Provedena rekonstrukce a plynofikace kotelny.

r. 2000:

 • Dokončena rekonstrukce krovů a střechy ve dvorním traktu budovy a hrubá stavba dvou kanceláří ve II. NP;
 • rekonstrukce rozvodů topení;
 • rekonstrukce sociálních zařízení (v rámci údržby MěK);
 • rekonstrukce prostor MŠ Holandská včetně vybudování lokální počítačové sítě – náhrada za nevyhovující prostory pobočky na ul. Aninská (v rámci údržby MěK).

r. 2001 – 2002:

 • Dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci prostor centrální knihovny a na interiéry, stavby pozastaveny.

r. 2003 – 2004:

V této etapě byla dokončena půdní vestavba a provedeny práce, bezprostředně související se zprovozněním půdní vestavby a přístavbou výtahu:

 • přístavba výtahu;
 • v návaznosti na přístavbou výtahu: rekonstrukce kanalizace a předláždění dvorku, přeložení části rozvodů topení, vody, elektroinstalace a další kabeláže, instalace klimatizační jednotky k serveru, zabudování dvou hydrantů, vybudování malého skladu pro VF (bez vybavení mobilními regály), rekonstrukce chodby ve II. NP a schodiště;
 • ve III. NP dokončeno oddělení pro děti včetně vybavení interiéru, provoz zahájen 17. 12. 2004;  
 • ve III. NP dokončen konferenční sál se zázemím (kuchyňka, tlumočnická kabina) včetně vybavení interiéru (s výjimkou ozvučení a vybavení tlumočnické kabiny); provoz zahájen 17. 12. 2004;
 • ve III. NP dokončeno hudební oddělení včetně vybavení interiéru, s výjimkou reprodukční a výpočetní techniky; provoz byl zahájen 4. 7. 2006 – po dovybavení;
 • ve III. NP dokončeno sociální zařízení včetně sociálního zařízení pro vozíčkáře;
 • ve II. NP dokončeny 2 kanceláře;
 • pobočka Znojmo-Načeratice získala prostory zrušené MŠ; provedeny drobné opravy a připojení na internet; nevyhovující přístavba byla v nezbytné míře zabezpečena proti dalšímu vlhnutí a byla zpracována projektová dokumentace na přestavbu přístavby na krytou terasu navazující na zahradu; provoz v nových prostorách byl zahájen 8. 3. 2004;

r. 2005:

 • Rekonstrukce pokračovala stavebními úpravami v I. NP – v půjčovně pro dospělé čtenáře a centrálním skladu.
 • Byly zpevněny stropy II. NP v přípravě na další etapu rekonstrukce, částečně provedena rekonstrukce elektrických rozvodů v půjčovně pro dospělé a komplexně rekonstruovány sklady (podlahy, běžné i sanační omítky, rozvody elektřiny a topení, vzduchotechnika) včetně nového vybavení mobilní regálovou technikou.
 • Malý sklad pro VF byl vybaven mobilní regálovou technikou.
 • Celkové náklady na rekonstrukci v r. 2005 činily 2,530.530,-- Kč.

r. 2006:

 • Byla provedena dílčí část rekonstrukce elektroinstalace v části II. NP (knihovna rakouské literatury a zázemí knihovny – regionální oddělení, ředitelna, oddělení doplňování a zpracování fondů a únikové schodiště).
 • Současně se zvětšily prostory Knihovny rakouské literatury probouráním příčky do přilehlé místnosti a v nově vzniklém prostoru KRL byly zabudovány stropní podhledy.
 • Celkové náklady na rekonstrukci v r. 2005 činily 500.000,-- Kč.
 • Pro pobočku Gagarinova byl zpracován projekt na rekonstrukci kotelny na ul. Gagarinova pro účely knihovny.

r. 2007:

 • Rekonstrukce byla pozastavena.
 

r. 2008:

 • Pokračovala rekonstrukce Ústřední knihovny MěK Znojmo kompletními úpravami vstupních prostor – výměna vchodových a všech ostatních dveří, odstranění dřevěného obložení a vymalování, instalace nového osvětlení a nové propagační vitríny.
 • Novinkou ve vybavení vstupních prostor se stala plošina pro vozíčkáře, která umožní i tělesně handicapovaným spoluobčanům vstup do knihovny.
 • V konferenčním sále byla nainstalována klimatizace.


Náklady na rekonstrukci v období let 1997 – 2004:      12,940.530,-- Kč