KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019


Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

také v letošním roce vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně soutěž pro veřejné knihovny KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019.

Cílem soutěže je iniciovat, motivovat a podpořit veřejné knihovny k proměně v komunitní centra, místa setkávání a společných aktivit napomáhající propojování lidí v místě, jejich hlubšímu poznávání a budování kvalitativně nových vztahů založených na solidaritě, úctě, spolupráci a vzájemném respektu.

Informace k soutěži včetně propozic a formuláře k nominaci knihovny jsou dostupné na webové stránce:

Ocenění bude předáno při příležitosti Slavnostního setkání knihoven Jihomoravského kraje, které se bude konat v Moravské zemské knihovně v Brně ve čtvrtek 14. listopadu 2019.

Z hodnotících kritérií:
- počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí
- počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí
- zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny
- mezigenerační aktivity
- konkrétní příklady spolupráce a společné aktivity s organizacemi v místě (uvést konkrétně MŠ, ZŠ, zájmové spolky apod.)
- vzhled a vybavení knihovny
- zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce

K pojmu KOMUNITNÍ KNIHOVNA
Komunitní knihovna je veřejná knihovna, která se nezaměřuje pouze na registrované čtenáře, ale na všechny skupiny obyvatel v místě.
Spolupracuje s místními organizacemi a institucemi a svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany. Podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo/obec/město, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy na daném území. Iniciuje a podporuje zájem obyvatel o místo, kde žijí.

Vítězné knihovny obdrží diplom a sponzorské dary, součástí ocenění bude jejich medializace.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se prosím obracejte na tento e-mailový kontakt.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
oddělení vzdělávání a krajské metodiky
Odbor knihovnictví
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
tel.: 541 646 140