Standardy, koncepce a doporučení

V této části naleznete důležité standardy a doporučující materiály týkající se knihoven a knihovnictví ČR.

 • Příručka pro knihovníky veřejných knihoven - zde

 • Manuál vesnického knihovníka - zde
 • Standard pro dobrou knihovnu - zde

 • Standard pro dobrý knihovní fond - zde

 • Služby knihoven knihovnám - zde

 • Veřejné knihovny Jihomoravského kraje v letech 2015-2021 - zde
 • Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven (vyšel v září 2020) - zde
 • Brožura pro knihovníky a zřizovatele Věřejná knihovna - srdce obce - zde
 • Přístupné webové stránky - zde
 • Webové stránky malých knihoven - zde
 • Knihovna v obci - příručka pro starosty - zde

 • Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015–2020 - zde
 • Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2019–2020 - aktualizace - zde

 • Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 - zde

 • Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy - zde

 • Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (2019) - zde

 • Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (2019) - zde
 • Další legislativní materiály naleznete na stránkách Národní knihovny