Heinz, Jiří Antonín (1698-1759)

  • umělec, výtvarník, barokní sochař a řezbář
Jiří Antonín Heinz se narodil dne 24. 3. 1698 do rodiny vojáka Galla Hainze a jeho ženy Kateřiny ve Svitavách. Vyučil se v sochařské dílně olomouckého sochaře Johanna Sturmera, tovaryšskou cestu pravděpodobně podnikl do jižního Německa a Dolních Rakous. Po návratu do vlasti lze předpokládat jeho tovaryšské působení v dílně Matyáše Bernarda Brauna.

Nejstarší dochované dílo (1721) – socha sv. Josefa s Ježíškem na průčelí františkánského kostela, se nachází v Moravské Třebové.

Ve své tvorbě byl zprvu značně ovlivněn drážďanským Balthazarem Permoserem, již zmíněným Matyášem Braunem či Ferdinandem Maxmiliánem Brokoffem, postupem času však dospěl k vlastnímu uměleckému projevu a je právem považován za jediného významného barokního sochaře a řezbáře moravského původu té doby.  

sv. Rochus v kostele sv. Kříže, ZnojmoJiří Antonín Heinz je autorem řady soch převážně s církevní tematikou, jedná se hlavně o sochy světců. Jeho raná sochařská tvorba je doložena především v Uničově, na Hradisku a na Sv. Kopečku u Olomouce, dále v Prostějově, Sovinci a v Lipňanech.

Je však důležité zmínit, že Heinz zanechal rovněž nesmazatelnou stopu na Znojemsku, kde strávil více jak čtvrtinu svého uměleckého života. Znojemský region obohatil o nespočet venkovních kamenných soch, podílel se na výzdobách farních a klášterních kostelů ve městě i mimo něj.

Do Znojma přišel poté, co prodal v roce 1745 svůj olomoucký dům. Zde zakoupil dům od sochaře Josefa Leonarda Webera, ve kterém se rychle zabydlel, o čemž svědčí také jeho účast při společenských událostech znojemských měšťanů.

Co se týče jeho zdejší umělecké tvorby, krom řady prací v kostele sv. Kříže, vytvořil Heinz sousoší se sv. Norbertem pro loucký kostel sv. Václava, nebo je také autorem plastické části oltáře v kostele sv. Alžběty, který sem byl přenesen ze zrušeného mariánského chrámu. Heinz rovněž vytvořil oltář v proboštském kostele sv. Hippolyta na Hradišti.

Dále stvořil několik soch, které je možno vidět cestou ze Znojma do nedalekých Přímětic. Jedná se o sochu sv. Aloise (1748) nacházející se při odbočce do nového sídliště a sochu Panny Marie (1747), která se nachází při silniční křižovatce, z níž vede odbočka ke kostelu.

sv. Růžena z Limy v kostele sv. Kříže, ZnojmoDalší jeho díla bychom našli v Kasárnách (sv. Jan Nepomucký), v Břežanech (sv. Florián) nebo v Šatově (Pieta).

Roku 1755 se Heinz rozhodl po smrti své manželky Jany Alžběty (†1752) vstoupit do dominikánského řádu sídlícího v kostele sv. Kříže.  Řeholní sliby složil na Štědrý den r. 1755 a přijal jméno Klaudius, pod kterým vystupoval po čtyři roky až do své smrti.

Jak již bylo zmíněno, v kostele sv. Kříže po sobě Heinz zanechal řadu otisků. Je autorem soch sv. Jindřicha Suso a sv. Růženy Limské v kapli sv. Petra mučedníka, dále sv. Rocha a sv. Karla Boromejského na morovém oltáři v kapli sv. Šebestiána, sv. Kateřiny a sv. Markéty v kapli sv. Barbory. Podílel se také na výzdobě „české kaple“. I zdejší varhany jsou ozdobeny souborem Heinzových soch.

Přestože řádové spisy mluví o tom, jak vysoce byla umělecká činnost Heinze hodnocena, za 20 let po jeho smrti konvent prodal „jakémusi znojemskému sochaři“ všechny jeho sochařské nástroje, modely a nákresy, jež „neměly pro klášter žádný význam“.

Jiří Antonín Klaudius Heinz zemřel ve věku jedenašedesáti let 22. 5. 1759 ve Znojmě. Místo jeho posledního odpočinku bychom našli v kryptě pod hlavním oltářem kostela sv. Kříže.

ZDROJE:
  • F. Něco ze znojemské historie: Dominikánský klášter a kostel sv. Kříže. Jiří Antonín Heinz. Život farností Znojma. 1998, č. 9, s. 4-6.
  • PISTOROVÁ, Zuzana. Výzdoba dominikánského klášterního kostela ve Znojmě. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/b8wsk/diplomka.pdf
  • STEHLÍK, Miloš, 1923-. Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze. 1. Brno: Národní památkový ústav, 2013. 211 s. ISBN 978-80-86752-99-0.

Referátek pro Vás vypracovala Petra Pavlačková.