Jahn, Martin Jan (1750-1818)

  • pedagog, spisovatel, teolog, gramatik, filolog (orientalista)

Jan Martin Jahn se narodil 18. 6. 1750 v Tasovicích, v mlýnské ulici č. 156. Byl studentem znojemského gymnázia, po absolvování gymnázia studoval filozofii v Olomouci a od r. 1772 teologii v klášteře premonstrátů v Louce, kde složil r. 1774 kněžský slib. Poté se krátce věnoval farní činnosti v Miroslavi, avšak krátce nato byl znovu povolán do Louckého kláštera, aby zde vyučoval orientální jazyky a také biblickou hermeneutiku. Roku 1782 promuje na olomoucké univerzitě (studium zakončeno titulem doktor teologie) a nějakou dobu zde působí i jako profesor. V roce 1789 odchází do Vídně a na vídeňské univerzitě se věnuje výuce biblické archeologie, orientálních jazyků a rovněž dogmatice. Přestože J. patřil k uznávaným a obdivovaným osobnostem své doby, nevyhnul se kritice. Terčem kritiky se jeho osobnost stává bezprostředně po vydání díla Einleitung in das Alte Testament (1792), v němž jsou některé jeho pasáže v rozporu s tehdejším biblickým výkladem. Pojetí tohoto díla se znelíbilo vysoce postaveným církevním hodnostářům a kardinál Miagazzi podává na J. u císaře Františka II. obžalovací spis. J. byl vyzván, aby dílo přepracoval a napříště se podobných kontroverzních vyjádření a zpracování vyvaroval. Přestože dbal na tyto slova, kritika nepolevovala a v průběhu dalších let nadále rostla.  Nakonec byl J. donucen přijmout funkci kanovníka v chrámu sv. Štěpána ve Vídni (1806) a souběžně rezignovat z postu profesora vídeňské univerzity.

Jeho knihy – Einleitung in das Alte Testament a později i Biblische Archäologie byly odsouzeny dekretem a od té doby (od r. 1792) bylo zakázáno jeho díla vydávat pro teologická studia bez předchozího dobrozdání ordinariátu.

J. založil před svou smrtí nadaci pro tasovické chudé. Z úroků jeho uloženého kapitálu – 3 940 zlatých – byli každoročně podělováni dva nejchudší občané a dva nejpilnější nemajetní žáci. Rozdělování prováděl farář po domluvě s obcí a školou. V praxi to znamenalo následující: při svatém přijímání byly tyto děti, 1 hoch a 1 dívka, od hlavy až k patě nově oblečeny. Byly obdarováni šaty ke svatému přijímání, botami a také prádlem. Tato nadace byla za druhé světové války zrušena německou říšskou vládou.

Jan Martin Jahn zemřel ve Vídni dne 16. 8. 1816

DÍLO:

Jak již bylo zmíněno, J. byl nadaným orientalistou a vydal celou řadu knih, zabývajících se touto tematikou. Za zmínku stojí trojí vydání hebrejské mluvnice: Hebräische Sprachlehre für Anfänger (1792), Elementarbuch der hebräischen Sprache (1799) se slovníkem a Grammatica linguae hebraicae (1809) – bez slovníku, ale se statí o výslovnosti hebrejštiny u Řeků a Římanů. Dále díla Aramäische oder Chaldäische und Syrische Sprachlehre für Anfänger (1793), Arabische Sprachlehre (1796) – srovnávací, se zřetelem na vulgární arabštinu, Chaldäische Chrestomatie (1800), Arabische Chrestomathie (1802), která také obsahuje mimo jiné 4 rozmluvy v moderní arabštině syrského dialektu.

K dalším významným dílům patří Biblische Archäologie (1797 – 1815) či Einleitung in die göttlichen Bücher des Alten Bundes (1793 – 1802).

Dílo Hermeneutica generalis následkem osočování sám potlačil. J. přispíval hojně i do Bengelova „Archiv über die Theologie“. Po jeho smrti vyšly Nachträge zu seinen theologischen Werken (1821), kde byly úvodem uveřejněny i listy J-ovy vydavateli, týkající se jeho pronásledování.

LITERATURA:

  • MITREGOVÁ, Miluše, 1975-. Osobnosti spjaté s Tasovicemi. In: Historie obce Tasovice. Tasovice: Obecní úřad Tasovice, c2005. S. 97.
  • Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí; 12. díl, CH-Sv. Jan.  Praha: J. Otto, 1897. 1072 s., ilustr., mp., obr. příl. S. 1012.
  •   Lateinische Wörterbücher: Eine illustrierte Bibliographie von Richard Wolf. Johann Jahn. [online]. [cit. 2016-07-25]. Dostupné z: http://www.richardwolf.de/latein/jahn.htm
  • Online Encyclopedia. Johann Jahn (1750-1816). [online]. [cit. 2016-07-25]. Dostupné z: http://encyclopedia.jrank.org/INV_JED/JAHN_JOHANN_17501816_.html
  • Verlag Traugott Bautz GmbH: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon Johann Martin Jahn. [online]. [cit. 2005-04-15]. Dostupné z: http://www.bautz.de/bbkl/j/Jahn_m_j.shtml


Referátek pro Vás vypracovala Petra Pavlačková.