Auer, Josef (1888-1961)

Josef Auer
Josef Auer

  • archivář
Josef Auer se narodil 23. května 1888 v Příměticích.

Nejdříve vychodil čtyři třídy české obecné školy v Příměticích a dvě třídy německé obecné školy ve Znojmě.

V letech 1900 až 1908 studoval na německém c.k. gymnáziu ve Znojmě. Vedle povinných předmětů studoval také nepovinně český jazyk, nepovinnou kaligrafii a nepovinnou stenografii.

Po úspěšném vykonání první kancelářské zkoušky nastoupil v roce 1909 jako pomocná kancelářská síla k c.k. Krajskému a okresnímu soudu ve Znojmě, kde jako čekatel na úřednické místo pracoval první rok bezplatně a teprve druhý rok mu byl přiznán plat kancelářského pomocníka.

V říjnu 1912 dobrovolně práci u soudu ukončil, neboť mu zemřel bratr a těžce nemocný otec nemohl sám vést zemědělské hospodářství.  

Dne 30. června 1914 byl imatrikulován na c.k. Univerzitě ve Vídni. Další studia mu však přerušily události první světové války.

Počátkem května 1915 nastupuje válečnou službu (u 81. pluku v Jihlavě) a koná ji až do 15. ledna 1919, kdy byl vyreklamován do služeb města Znojma. Zde ihned nastupuje a 20. února 1919 skládá slib věrnosti republice.

Auer byl činný hlavně na úseku domovského práva, státního občanství a civilních matrik. Ke konci první republiky se intenzivně zajímá o dějiny města, které se stávají jeho velkým koníčkem.

Od roku 1926 byl jmenován provizorním městským archivářem a hned se také pustil do práce. 

Slibnou dráhu zprvu magistrátního úředníka, později městského úředníka a zejména i městského archiváře, násilně přerušují až události let 1938-1939. Po vynuceném připojení Znojma k Říši 8. října 1938, zůstává dočasně na radnici jako jeden z úředníků dokonale znalých chodu úřadu a také obou řečí.

Od nové německé správy města dostává sice velmi dobré pracovní vysvědčení, ale nakonec byl přece jen nucen odejít. Do konce ledna 1939 působí ještě i v městském archivu.

Odchod ze Znojma byl poměrně dramatický, neboť podle výnosu ministerstva vnitra měl nastoupit 28. ledna 1939 službu u Magistrátu města Brna, kam se i hlásil a kde skutečně nastoupil a pracoval až do 6. února, kdy došel další výnos téhož ministerstva, kterým se původní výnos zase rušil.

V důsledku toho se vrací dnem 7. února opět do Znojma, kde působí až do 27. února. Poté je přeložen na Magistrát v Praze, kde nastupuje 15. března 1939 do popisního referátu.

Na pražském magistrátu pracoval Josef Auer nejprve na úseku určování domovského práva, poté se v září 1940 stal správcem překladatelského oddělení a vyřizoval pouze německou agendu a v roce 1943 byl jmenován administrativním ředitelem popisního referátu. V této funkci pak pracoval až do konce války.

Po osvobození se opět vrací do Znojma, kde pomáhá při práci Místnímu národnímu výboru, ale především se stará o záchranu městského archivu. V polovině ledna 1948 mu Prezídium hlavního města Prahy oznámilo, že jej převádí „s účinností od skutečného nástupu u místního národního výboru ve Znojmě".

Josef Auer však už v té době - jako městský archivář - z pověření Okresního národního výboru ve Znojmě vykonával také „služby a úkony archivářské také ve všech obcích okresu znojemského". Zejména zachraňoval staré písemnosti v Jevišovicích, v Šatově, v Plavči, v Prosiměřicích... Znojemský archiv se tak pod Auerovým vedením stal vlastně okresním archivem v pravém slova smyslu, čímž předběhl dobu, neboť okresní archivy se pak objevily až o mnoho let později.

Josef Auer zemřel 2. srpna 1961 ve Znojmě.

DÍLO:
Knihy archivu města Znojma až do roku 1850 (1930, první publikace Městského archivu ve Znojmě a jedna z prvních publikací tohoto typu u nás).

Rukopisy: Znojemské vinice a víno od pradávna až do roku 1850, Hospodářské poměry na Horním a Dolním statku města Znojma od třicetileté války až do roku 1848. Tyto práce dokončil v r. 1947.

Publikoval v časopisech, novinách a ve sbornících: Od Horácka k Podyjí, Dělnické listy, Moravský jih, Znaimer Wochenblatt, Proč a proto, Znojemský venkov, Stráž na Dyji aj.

LITERATURA:
  • Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha, Libri 2000.
  • FIL. První český úředník ve službách města. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. Roč. 5, č. 21 (23.05.2005), s. 4.
  • Ročenka Okresního archivu ve Znojmě. Znojmo 1991.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.