BAUER-MARTINKOVSKÝ,František - hudební skladatel, hudebník, pedagog
Jinak: Bauer,František

* 21.01.1870 - Martínkov
+ 16.02.1954 - Hluboké Mašůvky

Doba působení: 1895-1925, místa : Hluboké Mašůvky, Boskovštejn, Telč, Brno, Domamil, Moravské Budějovice - škola-ředitel

Životopis:
Byl synem písmáka a sítaře Karla Bauera (bratranec spisovatele Václava Kosmáka) po jehož smrti byl vychováván u svého dědy Františka Řeřuchy, tamního nadučitele. V deseti letech odešel na reálku do Telče, kde bydlel čtyři roky s Václavem Jebavým, později známým básníkem Otokarem Březinou. Jejich přátelství setrvalo i po skončení studií. Řada dopisů, které mu básník psal v letech 1887-1901 byla vydána Akademií věd a umění v Praze (1929). Po vystudování učitelského ústavu v Brně začal učit v Domamili, v Boskovštejně a v Moravských Budějovicích. V Moravských Budějovicích byl sbormistrem ženského pěveckého a vzdělávacího spolku Eliška Krásnohorská, violista ve Špatinkově smyčcovém kvartetu, které koncertovalo i v Jihlavě a ve Znojmě při jubileích tamních Besed. Odtud v roce 1895 odešel do Hlubokých Mašůvek, kde se trvale usadil. Byl ředitelem zdejší školy v letech 1895 - 1925. Při odchodu na odpočinek 16.10.1927 jmenován za svědomitou práci ve zdejší obci čestným občanem Hlubokých Mašůvek. Na budově bývalé školy byla 29.3.1970 odhalena pamětní deska.

Dílo:
Vínek ze Smetanových oper - sestavil pro tři ženské hlasy, Píseň beze slov, Koncertní mazurka, Proč kalino, Zefír aj. Velkou lásku k hudbě projevil již v dětství, v devíti letech hrával na varhany. Jako student telčské reálky řídil studentskou kapelu, později kapelu telčského spolku Omladina. V té době už komponoval. Podněty nacházel u svého přítele V. Jebavého, který mu složil text k operetě MASOPUST.

Literatura: Československý hudební slovník osob a institucí. Praha 1963., Hluboké Mašůvky 1220-1970. Hluboké Mašůvky 1970., Krajem Otakara Březiny. Znojmo 1970.


BOBEK,František - spisovatel, dramatik, redaktor, pedagog

* 26.03.1882 - Římov-Vísky
+ 10.02.1959 - Lechovice

Doba působení: 1951, místa : Lechovice, Rudlice, Šanov - škola

Životopis:
Absolvent třebíčského gymnázia a učitelského ústavu v Poličce. Pro své vlastenecké smýšlení musel často střídat svá působiště. Byl pedagogem v Zubří, Rokytnici, Vsetíně, Velké Bystřici, ve Vnorovách, Břeclavě,  a v Nenkovicích, tam získal konečně definitivu. Procestoval všechny tehdejší země Rakouska-Uherska. Účastník l. světové války. V roce 1914 narukoval do rakouské armády. O rok později přešel s plukem do ruského zajetí, kde strávil přes tři roky. Jako učitel a legionář se dobrovolně přihlásil k zakládání českých škol mezi krajany. Založil českou školu v krajanské vesnici Dembrovka mezi Rovnem a Dubnem u Lvova. Když se 12. prosince 1918 dozvěděl o vzniku Československa, vrátil se s několika kolegy zpět do vlasti. Usadil se na Znojemsku. V roce 1921 založil menšinovou školu v Šanově, poté byl správcem školy v Rudlicích a v Horním Újezdě u Moravských Budějovic. V roce 1930 odešel do důchodu. V roce 1951 se usadil v Lechovicích, kde působil jako knihovník. Spolupracoval s Čs. rozhlasem a se znojemským muzeem, kde často provázel návštěvníky, pomáhal zakládat herbář květeny Znojemska. Byl aktivní i společensky. Mezi jeho přátele patřili P. Bezruč, R. Havelka, J. Domínek, J. Úprka, A. Budík.

Dílo:
Napsal a publikoval stovky povídek, humoresek a fejetonů. Je autorem šesti pohádkových knížek, tří povídkových knih a dvou divadelních her. Sbíral lidové písně a pověsti. V roce 1954 z finančních důvodů prodal své sbírky zvyků, nářečí, písní a rukopisů Etnografickému muzeu v Brně.

Literatura: Kalendárium osobností Moravy pro období 1996 - 2000. Brno 1995., Regionální osobnosti. Třebíč 1995., Znojemsko, 26.3.1996.


HÜBNER,Antonín - historik
Jinak: Hübner,Anton

* 29.05.1793 - Znojmo
+ 12.02.1869 - ?

Místa působení: Znojmo, Jihlava - krajský úřad

Používaný jazyk: němčina

Životopis:
Pocházel z rodiny starošaldorfského mlynáře V. Hübnera. Absolvent znojemského gymnázia. Úředník, později guberniální sekretář Znojemského krajského úřadu a nakonec okresní hejtman v Jihlavě. Pochován na hřbitově v Louce.

Dílo:
Autorství přisuzováno u těchto tiskem vydaných svazků: Gesichte der St. Wenzelskapelle auf der Wiese unter Znaim (1840), Znaims gesichtliche Denkwürdigkeiten (1843-1854). Rukopisný materiál z pozůstalosti: Denkwürdigkeiten der Königl. Stad Znaim. (uspořádal V. Hübner s M. Netoliczkou, dva svazky, 1869). Z jeho prací čerpal A. Vrbka, znojemský historik.

Literatura: Znojemsko, 15.8.1995.


MÍŠA,Oldřich - akademický malíř, restaurátor, rytec skla

* 23.02.1924 - Znojmo

Životopis:
Po ukončení středoškolského studia odešel do Prahy na Akademii výtvarného umění, kde po pěti letech úspěšně absolvoval u profesora Otakara Nejedlého. V roce 1954 opět začal navštěvovat Akademii výtvarného umění. Své studium tentokrát zaměřil na restaurátorství, které absolvoval u profesora  B. Slánského (1957). Žije ve Velké Británii, kam odešel v roce 1968.

Dílo:
Jeho tvorbu můžeme rozdělil do dvou hodnotných navzájem se inspirujících částí. Práce malíře, grafika, medailéra a restaurátora. Znojemsko - restaurátorské práce: Maulbertschovy fresky v kopuli kostela sv. Hipolyta na Hradišti, Křížovou cestu od Winterhaldera ml. v chrámu sv. Mikuláše, oltářní obrazy v Dyji, Hrádku aj. Pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě restauroval středověké i barokní plastiky a obrazy, které tvoří základ stálé expozice ve znojemském Domě umění. V roce 1968 se začal zabývat rytím skla do současnosti ozdobil, více něž dvanáct set kusů skla. Uspořádal již devět samostatných výstav a pravidelně se účastní kolektivních akcí. Jeho práce jsou součástí renovovaných muzeí a galerií celého světa. Jihomoravskému muzeu v roce 1998 věnoval 24 kusů broušeného skla a v roce 1999 soupravu patnácti grafických listů.

Literatura: Znojemské listy, 22.3.1997., Znojemské listy 27.1.2000.


REJŠEK,Radomil - PhDr., CSc., doc., tanečník, zpěvák, pedagog, metodik, organizátor

* 16.02.1929 - Dyje

Místa působení: Znojmo, Praha. - reálné gymnázium-absolv.-1948

Životopis:
Po maturitě na reálném gymnáziu ve Znojmě (1948) vystudoval v letech (1948-1952) Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obory tělesná výchova a geografie. Od roku 1952 vyučoval na Katedře tělesné výchovy Matematickofyzikální fakulty UK v Praze. V letech 1975-1992 byl jejím vedoucím. V roce 1968 získal titul PhDr., CSc. - 1976, doc. - 1979.

Dílo:
Publikoval v oblasti pedagogiky lidových tanců a souborového hnutí, např. Základní názvosloví tělesných cvičení pro taneční soubory  (1972), Úvod do studia lidového tance (1987), Lidové tance českého Horácka (1993), Náš tatíček ševcuje - Řemeslo v českých lidových tancích (1993) aj. Pedagogicky a metodicky spolupracoval s řadou souborů v Čechách např. Žerotín, Tanečnice). Jako zpěvák natočil v Čs. rozhlase řadu českých lidových písní.

Literatura: Od folkloru k folkloristice. Strážnice, 1997.


ŘEZNÍČEK,Zdeněk - básník, překladatel, publicista, vydavatel, esejista
Pseudonym: Sid

* 16.02.1904 - Třebíč
+ 17.04.1975 - Praha

Doba působení: 1929-1938, místa : Znojmo, Třebíč, Kroměříž, Praha - městská nemocnice

Životopis:
Otec byl poštovním asistentem. Ze státního gymnázia v Třebíči, které navštěvoval v letech 1915-1918 přešel na tamní městskou obchodní školu, kterou ukončil v r. 1920. Absolvent Obchodní akademii A. Bráfa v Třebíči (1926-1929). Po maturitě pracoval jako úředník v městské nemocnici ve Znojmě. V r. 1938 odešel na tři měsíce do Třebíče a poté do Kroměříže, kde byl správcem nemocnice. V r. 1964 odešel do důchodu a o deset let později se přestěhoval do Prahy.

Dílo:
Samoty (1938), Vysočina (1939), Žernovy zítřků (1940), Spočinutí (1941), Sněhy (1941), Soumraky prozářené (1945), Glosy z lahve 1941-1943 (1945), Ztlumený hlas (1948), Meditace v pološeru a Modrý sešit (rukopis). Během svého pobytu ve Znojmě spolupracoval s literárním kritikem a překladatelem Bedřichem Václavkem v brněnském Indexu pod pseudonymem Sid (devět ročníků 1929 - 1937). Publikoval v novinách a časopisech: Pásmo (1924-1926), Dělnické listy. Ve Znojmě redigoval: Bič, Proč a proto. Začal psát i poezii. Překládal z němčiny a ruštiny (V. V. Rozanov, A. Stifter, M. Picard, Q. Gezelle aj.). V letech 1939 - 1946 vydával básnickou bibliofilsky upravenou edici Magnificat. Publikoval v časopisech Jiskra, Pásmo, Index, Blok, Rovnost, Jitro, Úsvit, Řád, Poezie, Akord, Vyšehrad, Archa aj. Spolupracoval s Josefem Florianem, B. Reynkem, J. Čepem.

Literatura: Kunc,J.: Slovník soudobých českých spisovatelů. Praha 1946., Slovník zakázaných autorů 1948-1980. Praha 1991., Znojemsko, 11.7.1995.


TONDL,Ladislav - vysokoškolský profesor, filozof

* 28.02.1924 - Znojmo

Místo působení: Praha

Životopis:
Absolvent Filozofické fakulty Karlovy univerzity Praha (1950). V letech 1950-1953 přednášel logiku na vysoké škole politických a hospodářských věd v Praze, kde se v roce 1952 habilitoval. Od roku 1953-1958 pracoval jako docent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Od roku 1959 - 1968 pracoval v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V roce 1968 byl jmenován řádným profesorem Karlovy univerzity a současně založil a v letech 1968-1970 řídil Ústav teorie a metodologie vědy ČSAV. V letech 1970-1989 byl pracovníkem Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb Praha (oblast automatizace a projektování a informatiky). Od roku 1990-93 ředitel Ústavu teorie a historie vědy ČSAV. Od roku 1993 je vedoucím kabinetu pro teorii a historii vědy.

Dílo:
Zabýval se především filozofií a metodologií vědy a techniky, logickou tématikou a teorií Hlavní spisy: Problémy sémantiky (1966), Člověk a věda (1969), Scientific Procedures (1974), Problems of Semantics (1981), Sociální hodnocení techniky (1992), Věda, technika a společnost (1994), Mezi epistemologií a sémiotikou (1996).

Literatura: Kdo je kdo v České republice 94/95. Praha 1994., Tomeš, J.: Český biografický slovník XX. století. 3. díl. Praha, Paseka 1999.


VOCELKA,František - hudební skladatel, pedagog, překladatel, básník, varhaník, spisovatel

* 17.08.1819 - Rouchovany
+ 13.02.1869 - Hostim

Doba působení: 1848-1869, místa : Hostim, Moravský Krumlov, Jaroměřice nad Rokytnou - škola

Životopis:
V letech 1838-1839 byl učitelským pomocníkem na jaroměřické farní škole, později učil v Moravském Krumlově. Byl také domácím učitelem ve šlechtické rodině v Polsku.  Zde se naučil dobře polštinu a seznámil se s literaturou. Od roku 1848-1869 vyučoval v hostimské škole.

Dílo:
Skládal chrámové písně, ofertoria, graduály, kusy taneční – zvláště polky (Cis a trans). Přispíval do časopisu Květy, překládal z polštiny a psal příležitostné verše.

Literatura: Československý hudební slovník osob a institucí. Praha 1965., Pernica,B.: Písemnictví na západní Moravě. Přerov b.r., Pernica,B.: Západní Morava v hudbě. Velké Meziříčí 1938., Hýsek,M.: Literární Morava v letech 1849-1885. Praha 1911.


WINDER,Ludwig - spisovatel, redaktor, dramatik, básník
Pseudonym: G.A.List

* 07.02.1889 - Šafov
+ 16.06.1946 - Baldock  (Velká Británie)

Místa působení: Plzeň, Teplice, Olomouc, Praha

Používaný jazyk: němčina

Životopis:
Od roku 1895 žil v Holešově, kde jeho otec byl ředitelem trojtřídní židovské školy. Vystudoval obchodní akademii, kterou ukončil maturitou v roce 1907. Odchází do Vídně a pracuje jako novinář v deníku Die Zeit. O rok později už působí ve Slezsku, potom v Teplicích, Plzni a opět ve Vídni. V letech 1915-1938 pracoval v Praze v redakci nejstarších německých novin Bohemia. Stává se brzy známým fejetonistou a divadelním kritikem i oblíbeným kolegou  a přítelem, zejména reportéra E. E. Kische. V deníku Bohemia publikoval více než 3000 prací. V roce 1934 dostal československou státní cenu za literaturu v kategorii pro spisovatele německého jazyka, kteří žili a tvořili u nás. V červnu 1939 odjíždí s manželkou a s mladší dcerou do Polska a odtud do Anglie, kde roku 1946 umírá a je pohřben v Londýně.

Dílo:
V raných dílech se zaměřoval zejména na židovskou problematiku, později psal sociálně kritické romány. Německy psaná literatura v Praze dosáhla nebývalého rozkvětu zejména po stránce humanistické a sociální. Navíc tato literatura často vystupovala ve funkci spojovacího mostu mezi oběma národnostmi a přispívala k vzájemnému porozumění.
Poezie: Básně (1906), Údolí tanců (1910).
Próza: Zuřivá rotačka (1917), Kasai (1920), Židovské varhany  (1922), Hugo. Tragédie chlapce (1924, autobiografické prvky), Dodatečné radosti (1927), Následník trůnu (1938) a jiné. V exilu napsal romány Povinnost (1944) a Komorník (1945). Obě díla vyšla pod pseudonymem G. A. List, aby neohrozil život své nejstarší vězněné dcery v Polsku. Poslední román Příběh mého otce nedokončil.

Literatura: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha 1987., Ročenka okresního archivu. Znojmo 1989., Tomeš,J.: Český biografický slovník XX. století. 3. díl. Praha, Paseka 1999.


ŽUPA,Bořivoj - ing., výtvarník, návrhář

* 01.02.1944 - Polička

Místa působení: Moravský Krumlov, Bystřice nad Pernštejnem, Brno, Dukovany

Životopis:
Po absolvování gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem (1961) začal studovat na VUT Brno - fakulta Elektro (1961-1966). V letech 1967-1979 pracoval jako výzkumný pracovník v Brně a od roku 1980-1991 jako vedoucí oddělení JE Dukovany. V roce 1991 vstoupil do veřejného života a až do roku 1994 byl zástupcem starosty v Moravském Krumlově. V roce 1994 vstoupil do podnikatelské sféry, založil firmu Ateliér Radost.

Dílo:
Po průpravě v dřevořezbě, potřebné pro výrobu kopií a replik dílů lidového nábytku a prvků lidové architektury zaměřil svůj zájem na návrhy a výrobu hraček a to především soustružením. Později začal navrhovat a vyrábět herní objekty pro dětská hřiště. První výtvarné aktivity spadají do počátku šedesátých let. Od roku 1990 se této činnosti věnuje profesionálně. V rámci své firmy Atelier Radost. Realizace: zahrada MŠ v Dolních Dubňanech (1987), interiér společenského zařízení v Březinách u Poličky (1988), Zahrada MŠ v Lubné (1990), zahrada MŠ Kociánka v Brně (1993), zahrada sociál. ústavu Březejc (1994), zahrada MŠ Hradec Králové (1994), zahrada ústavu sociál. péče Křižanov (1995), zahrada družiny ZŠ v Poličce (1995), zahrada MŠ Vyškov (1995), zahrada MŠ Černý Most Praha (1995), zahrada speciální MŠ Blansko (1996), zahrada MŠ Křižanov (1996), veřejná hřiště Moravský Krumlov (1997 aj.

Zastoupení ve sbírkách: Muzeum a galerie v Poličce

Samostatné výstavy: Březiny u Poličky (1984,1987), OKS Břeclav (1986), MěKS Moravský Krumlov (1986,1996), Starý zámek Jevišovice (1988), Trnávka (1988), Mikulov (1988,1992), Morašice (1989), Svojanov - starý hrad (1989), Polička - muzeum (1989,1995), Znojmo (1990), Mikulov (1992) a další.

Literatura: Nepublikované materiály.

 

Kalendárium pro Vás sestavila Šrámková