Dotační titul Obecní knihovny pro rok 2018

Rada Jihomoravského kraje schválila v rámci dotačních programů vyhlášení dotačního titulu OBECNÍ KNIHOVNY na podporu rozvoje a modernizace knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na který vyčlenila pro rok 2018 částku 4,000.000 Kč.

Celková výše finančních nákladů na jeden projekt může být v rozmezí od 50 000,- do 100 000,- Kč s tím, že maximální podíl kraje je 50 % uznatelných výdajů, tzn. v případě nákladů na projekt ve výši 100 000,- Kč bude poskytnutá podpora ve výši 50 000,- Kč.

Mezi uznatelné výdaje je možné zařadit:
- počítačové vybavení,
- čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje,
- softwarové vybavení,
- mobiliář, regály,
- drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

V rámci jednoho projektu je možné žádat o kombinaci všech výše uvedených uznatelných výdajů.
V případě žádosti o dotační titul 5 - Obecní knihovny mají obce výjimku a mohou podat žádost i v jiném dotačním titulu.

Žádosti o dotace budou u dotačního titulu 5 hodnoceny dle kritérií:
a) velikost žadatele (počet obyvatel),
b) účast žadatele v krajském kole soutěže „Vesnice roku“ v letech 2011-2017,
c) akce bude realizována v hospodářsky problémovém regionu (Státem podporované regiony vymezené ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, schválené usnesením vlády č. 344 ze dne 15. května 2013 – jedná se o obce na území ORP Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Mikulov, Moravský Krumlov a Znojmo) – při rovnosti bodů budou obce z uvedených ORP upřednostněny,
d) spolupráce s JMK – upřednostněny budou obce podílející platbami do systému IDS.

Formuláře pro podávání žádostí budou vystaveny v průběhu příštího týdne na stránkách Jihomoravského kraje:

Podávání žádostí bude možné v termínu
od 14.02.2018 do 28.02.2018 do 16:00 hodin.

O žádostech rozhodne kraj ve lhůtě do 30.06.2018.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na regionální oddělení svých pověřených knihoven nebo přímo na Moravskou zemskou knihovnu, oddělení vzdělávání a krajské metodiky.
Veškeré konzultace jsou nabízeny zdarma.