Slavnostní setkání knihoven Jihomoravského kraje 2016

Vytisknout

V letošním roce byla Regionálním oddělením MěK Znojmo, které poskytuje metodickou pomoc knihovnám na Znojemsku, nominována Městská knihovna v Hrušovanech nad Jevišovkou (http://knihovna.hrusovany.cz/). Tato knihovna se zapojuje do řady celostátních akcí jako je Říjen - týden knihoven, Březen - měsíc čtenářů, Knížka pro prvňáčka, Čtení pomáhá atd.

Knihovnice, paní Jana Bujnová, pořádá informační lekce, tematické besedy, besedy s autory, cestovateli apod. pro mateřské školky, základní školy, seniory i širokou veřejnost. Spolupracuje také se základní uměleckou školou a domovy pro seniory. V průběhu celého roku mohou dospělí i děti navštívit třeba některou z kreativních dílniček. Vyhlašováni bývají také nejpilnější čtenáři. Během školního roku se mohou děti účastnit různých soutěží. V září bývají vyzívány ke čtení celé školní třídy v projektu Kamarádi knihovny, jejichž úsilí a píle bývají na konci roku oceněny pohárem. Kromě běžných dokumentů knihovního fondu jsou rodičům a dětem k dispozici tematické kufříky.

Knihovnice se také podílí na organizaci kulturních akcí města jako je Dětský den, Hrušovanské slavnosti, Rozsvěcování vánočního stromu, které se těší stále větší oblibě veřejnosti.

Díky dobré spolupráci se zřizovatelem byla knihovna v červnu 2014 přestěhována do nové budovy. Její rekonstrukce byla započata v roce 2007 výměnou oken a bouracími pracemi. (Od téhož roku funguje knihovna automatizovaně.) V průběhu dalších let bylo provedeno podřezání budovy, zavedení plynu, dokončení stavebních prací a přestěhování knihovny. Vznikl tak uživatelsky velmi přívětivý prostor s výpůjčním pultem, oddělením pro děti, dospělé čtenáře, studovnou a skladem.

Paní knihovnice Jana Bujnová patří mezi aktivní knihovnice našeho regionu se zájmem o obor a zejména potřeby čtenářů. Pravidelně se účastní porad a seminářů pořádaných regionálním oddělením MěK Znojmo a půjčuje soubory knih z výměnného fondu. Předání ocenění se účastnil také pan starosta Ing. Miroslav Miloš.

Z ostatních regionů byly nominovány knihovny: Kulturní zařízení města Boskovice, knihovna (okres Blansko), Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Slatina (okres Brno-město), Městská knihovna Ivančice (okres Brno-venkov), Městská knihovna Hustopeče (okres Břeclav), Městská knihovna Ždánice (okres Hodonín) a Městská knihovna Drnovice (okres Vyškov).

Letošní předávání ocenění provázely 2 novinky, a to zvláštní ocenění Knihovna Jihomoravského kraje 2016, které získala Městská knihovna Hustopeče a zvláštní ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2016, které zůstalo v našem regionu a získala jej knihovnice Městské knihovny Jevišovice (www.knihovnajevisovice.webk.cz/) Zdenka Komůrková.

Knihovnu vede od července 2013. Za dobu její působnosti se podařilo knihovnu rozšířit o studovnu s čítárnou, navýšit počet uživatelských PC, pořídit čtečky e-knih. Došlo ke zprovoznění on-line katalogu a rozšíření prezentace knihovny o facebookové stránky, což zvýšilo povědomí o knihovně především mezi mladými čtenáři. Díky její aktivitě se knihovna stala komunitním centrem města. Aktivně spolupracuje také s dalšími knihovnami nejen v regionu a má velký zájem o obor i rozšiřování svého vzdělání.

Paní Komůrková poskytuje svým čtenářům nadstandardní nabídku služeb. Účastní se mnoha regionálních projektů i celostátních akcí na podporu čtenářství jako je Noc s Andersenem, Říjen - týden knihoven, Březen - měsíc čtenářů, Pojďte s námi do pohádky, apod. Pořádá informační lekce a besedy pro školy. Zve na přednášky nejen autory knih, ale také různé jiné osobnosti veřejného života. V místě spolupracuje např. se základní školou, domovem pro seniory, maminkami na rodičovské dovolené, pro které založila klub nazvaný Jevišováček.

Mezi další mimořádné aktivity knihovny patří Knižní pohotovost, která navazuje na projekt Kniha do vlaku. Jedná se o bezplatné půjčování knih a  časopisů na místech, která jsou frekventovaná a kde současně lidé tráví delší dobu. Projekt zastřešuje Městská knihovna Znojmo, ve spolupráci s Městskou knihovnou Jevišovice, ze které tento nápad vzešel.

Přes hraniční spolupráci zahájila knihovna projektem Čtení bez hranic. Jedná se o projekt Městské knihovny Jevišovice a Mestské knižnice Skalica. Díky zjištění, že děti nerozumí slovenštině a naopak byla na sociální síti Facebook založena skupina https://www.facebook.com/groups/1760415477528165/?fref=ts/, kde mohou žáci a studenti diskutovat o literatuře, povinné četbě či o různých čtenářských akcích a aktivitách spojených s literaturou. Do budoucna by jej chtěli rozšířit o angličtinu a němčinu a zapojit co nejvíce ostatních knihoven. V rámci tohoto projektu se v letošním roce také uskutečnil zájezd studentů z ČR do Skalice na Slovensku. Studenti měli možnost se nejen osobně setkat se slovenskými studenty hovořit s nimi o literatuře, ale navštívili i místní soukromou školu a místní knihovnu. Mohli tak porovnat tyto služby u nás a na Slovensku.

Knihovna díky paní Komůrkové získala řadu ocenění:

Ocenění s paní Komůrkovou převzal pan starosta Ing. Pavel Málek.

Kolegyním gratulujeme a děkujeme zřizovatelům obou knihoven za podporu!

Za regionální oddělení MěK Znojmo Jana Sikorová