CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Zápis z porady profesionálních knihoven 16. 4. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_profi_04_2018.pdf)Zápis[ ]226 kB

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 16. 4. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_04_2018.pdf)Pozvánka[ ]191 kB

Zápis z porady neprofesionálních knihoven 8. 1. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zapis_neprofi_1_18.pdf)Zápis[ ]217 kB

Dotační titul Obecní knihovny pro rok 2018

Rada Jihomoravského kraje schválila v rámci dotačních programů vyhlášení dotačního titulu OBECNÍ KNIHOVNY na podporu rozvoje a modernizace knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na který vyčlenila pro rok 2018 částku 4,000.000 Kč.

Celková výše finančních nákladů na jeden projekt může být v rozmezí od 50 000,- do 100 000,- Kč s tím, že maximální podíl kraje je 50 % uznatelných výdajů, tzn. v případě nákladů na projekt ve výši 100 000,- Kč bude poskytnutá podpora ve výši 50 000,- Kč.

Mezi uznatelné výdaje je možné zařadit:
- počítačové vybavení,
- čtečky, tiskárny, skenery, rozmnožovací stroje,
- softwarové vybavení,
- mobiliář, regály,
- drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

V rámci jednoho projektu je možné žádat o kombinaci všech výše uvedených uznatelných výdajů.
V případě žádosti o dotační titul 5 - Obecní knihovny mají obce výjimku a mohou podat žádost i v jiném dotačním titulu.

Žádosti o dotace budou u dotačního titulu 5 hodnoceny dle kritérií:
a) velikost žadatele (počet obyvatel),
b) účast žadatele v krajském kole soutěže „Vesnice roku“ v letech 2011-2017,
c) akce bude realizována v hospodářsky problémovém regionu (Státem podporované regiony vymezené ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, schválené usnesením vlády č. 344 ze dne 15. května 2013 – jedná se o obce na území ORP Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Mikulov, Moravský Krumlov a Znojmo) – při rovnosti bodů budou obce z uvedených ORP upřednostněny,
d) spolupráce s JMK – upřednostněny budou obce podílející platbami do systému IDS.

Formuláře pro podávání žádostí budou vystaveny v průběhu příštího týdne na stránkách Jihomoravského kraje:

Podávání žádostí bude možné v termínu
od 14.02.2018 do 28.02.2018 do 16:00 hodin.

O žádostech rozhodne kraj ve lhůtě do 30.06.2018.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na regionální oddělení svých pověřených knihoven nebo přímo na Moravskou zemskou knihovnu, oddělení vzdělávání a krajské metodiky.
Veškeré konzultace jsou nabízeny zdarma.


Porada knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 8. 1. 2018 - FOTO

Pozvánka na poradu knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 8. 1. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_01_2018.pdf)Pozvánka[ ]192 kB

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 11. 12. 2017

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_12_2017.pdf)Pozvánka[ ]191 kB

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA KULTURY ČR VISK A K21

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2018 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK:  http://visk.nkp.cz/

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 - Informační centra knihoven,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky jsou ke stažení na adresách uvedených výše nebo na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9), Mgr. Zuzana Švastová, tel: 257 085 357 (VISK 3, K21), PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2017 !!!