Adam,Ivan - akademický architekt (55. výročí narození)

* 21.07.1956 - Znojmo

Životopis:

Absolvent Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze (obor architektura, 1990). Do r. 1984 prošel několika profesemi, pracoval jako plavčík, zedník, kuchař, prodavač, řezbář loutek, figurant a truhlář. V současné době koordinátor Českého konsorcia pro regeneraci Smíchova. Žije v Praze.

Dílo:

Architektonické návrhy individuálního charakteru od interiéru až po celou budovu, návrhy scénografií, design nábytku. Ocenění - Cena architekta K. Honzíka za diplomovou práci na VŠUP.

Literatura:

- Kalendárium. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. Roč. 9, č. 30 (20.07.2009), s. 11.


Bayer,Julius - vlastivědný pracovník (125. výročí úmrtí)

* 14.05.1841 - Šatov

+ 13.07.1886 - Fryštát

Dílo:

Zabýval se historií Fryštátu a Karvinska.

Literatura:

- Materiály MěK.


Bláha,Bohuslav - pedagog (100. výročí narození)

* 04.07.1911 - Prokopov

+ 14.04.1983 - Znojmo

Životopis:

Po absolvování učitelského ústavu, začal učit na Těšínsku. V červenci roku 1933 nastoupil k výkonu prezenční vojenské služby. Sloužil u hraničářského praporu č. 8 a v olomoucké záložní škole pro důstojníky. Dosáhl hodnosti podporučíka prezenční služby. Od 1. 9. 1939 učil na škole v Prokopově. Po okupaci Československa se zapojil do odboje. Dne 3. 3. 1941 byl zajat gestapem a dovezen do Kounicových kolejí v Brně a odsouzen k šesti letům káznice. Postupně prošel vězeními ve Vratislavi a Kasselu. Po návratu domů 21. 5. 1945,  se přestěhoval do Znojma a vrátil se k svému původnímu povolání.

Literatura:

- ALEXA, Václav. Bojovali za vlast : Bohuslav Bláha. Znojemské listy. Roč. 7, č. 12 (26.03.1998), s. 2.


Boll,Antonín - profesor filozofie (290. výročí narození)

* 30.07.1721 - Praha

+ 22.07.1792 - Kučerov

Životopis:

V roce 1736 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v Praze na Starém Městě. Noviciát absolvoval v letech 1739-1742 a teologii v letech 1746-1749 v Olomouci. Působil na kolejích v Opavě, Jičíně, Brně, Znojmě a ve Vratislavi. Od roku 1773 byl pedagogem semináře biskupa Hermanna Hannibala Blümegena v Hradci Králové. Po roce 1773 působil jako farář v Kučerově u Vyškova.

Dílo:

Pokoušel se o synkrezi filozofických základů římskokatolické teologie s některými systémy nové vědy. Jeho učebnice filozofie z 50. let přispěla k rozšíření znalosti filozofie německého osvícenského filozofa Christiana Wolffa v českých zemích. Všechny své spisy vydal v Praze.

Literatura:

- Materiály MěK.


Borotová,Milena - archivářka (35. výročí úmrtí)

* 01.06.1926 - Dolenice

+ 17.07.1976 - Havlíčkův Brod

Literatura:

- Materiály MěK.


Brzobohatý,Jan - archivář (110. výročí narození)

* 14.07.1901 - Vyškov

+ 15.08.1976 - Opava

Literatura:

- Materiály MěK.


Czischek,Alexander - historik (40. výročí úmrtí)

* 14.02.1888 - Pavlice

+ 04.07.1971 - Amberg

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-01]. Dostupné na: <http://portal.suedmaehren.at/wiki/index.php/Alexander_Czischek>.


Fischer z Erlachu,Jan Bernard - architekt (355. výročí narození)

* 20.07.1656 - Štýrský Hradec

+ 05.04.1723 - Vídeň

Životopis:

Narozen v rodině sochaře, zprvu se věnoval témuž oboru. Mnohá léta učení a plodné práce strávil v Římě a v Neapoli, což poskytlo obsáhlý a rozmanitý základ jeho tvůrčímu rozmachu. Ve službách pro architekta Pavla Schora se přiučil stavitelství, prakticky i z teoretických spisů. Měl přístup i mezi archeology, antikváře a do soukromých sbírek starožitností, které hojně kreslil. Svou mnohostrannost projevil i jako kreslíř a teoretik umění. Od roku 1687 pracoval v císařských službách, v roce 1696 následovalo povýšení do šlechtického stavu s přídomkem z Erlachu a roku 1705 se stal vrchním inspektorem dvorních budov. Byl uznáván jako medailér, dekoratér i sochař. Největší jeho význam však spočívá v přínosu architektonickém.

Dílo:

Dostalo se mu hojné příležitosti k uplatnění tvůrčích myšlenek, neboť v době hospodářského rozkvětu země byl zahrnován velkými zakázkami tří rakouských císařů a vysoké šlechty. Do městského organismu Salcburku zasáhl výrazně svými čtyřmi kostely a dalšími stavbami pro arcibiskupa Thuna. A Vídeň s okolím, zpustošená za vpádu Turků, poskytla rozsáhlé plochy k novým velkolepě architektonicky řešeným celkům. Navrhoval pro panovníka zámek Schönbrunn se zahradami a nádvořími, rozměrné císařské konírny, budovu dvorní knihovny, k oslavě Karla IV. řešil projekt kostela sv. Karla. Velká je zejména řada městských paláců, venkovských zámků i letohrádků, provedených nebo jenom načrtnutých, které se pak staly vzorem jeho následovníků.

Literatura:

- KROUPA, Jiří. Proměny moravskokrumlovského zámku v době renesance a baroku. Moravský Krumlov ve svých osudech. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, 2009.


Gallus-Handl,Jacob - skladatel (420. výročí úmrtí)

* 03.07.1550 - Ribnica (Slovinsko)

+ 18.07.1591 - Praha

Životopis:

S hudbou se sžíval zřejmě již od mládí. Ještě před rokem 1565 odchází do kláštera v Melku. Stal se členem zdejší kapely a začal se zabýval i kompozicí. Z Melku odešel kolem 1570 asi do Vídně, kde působil v dvorní kapele. Byl zde ještě r. 1574. Setkává se tu s řadou skladatelů (P. de Monte, J. Regnart), od nichž získává řadu poznatků ohledně hudby. Po odchodu z Vídně prošel řadou měst i klášterů, např. Zwettl, Zábrdovice u Brna, Olomouc, Prahu, Vratislav. Někdy na přelomu let 1579/1580 vstoupil do služeb olomouckého biskupa Pavlovského, 1585 odešel do Prahy a vedl zde kapelu při sv. Janu na Břehu. Jistě se zde setkal s řadou hudebních osobností císařského dvora, literátů a umělců. V Praze působí až do své smrti.

Dílo:

Gallovo dílo je poměrně obsáhlé, většina byla za jeho života vydána tiskem, jen část zůstala v rukopise. Nejprve vychází soubor 16 mší Selectiores quaedam misae (1580) ve čtyřech knihách. Zvláštní pozornost věnoval Gallus motetu, hudebnímu vyjádření liturgických či biblických textů. Byly vydány ve čtyřsvazkovém díle Opus musicum 1586-90, celkem jich napsal 374. Madrigaly vyšly ve třech knihách Harmoniae morales (1589, 1590), dohromady jich bylo 53. Posmrtně byla vydána ještě sbírka 47 sborů, ktreou vydal 1596 jeho bratr pod jménem Moralia. Autoři zhudebněných textů byli klasičtí, středověcí či renesanční básníci: Vergilius, Catullus, Horatius, Martialis, Vitalis aj. Všechny texty byly v latině, kterou považoval Gallus za jazyk jazyků.

Literatura:

- ČERNOŠEK, Lubomír. Skladatelé v Podyjí. Okno/Fenster. Roč. 6, č. 2 (2009), s. 18, 20, 22.


Haase,Richard - profesor (90. výročí narození)

* 08.07.1921 - Strachotice

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://portal.suedmaehren.at/wiki/index.php/Richard_Haase>.


Hain,  Jakub - rektor (230. výročí úmrtí)

* 15.07.1735 - Rouchovany

+ 20.07.1781 - Olbramovice

Životopis:

Rolnický syn. V roce 1759 se v Olbramovicích oženil, nejspíš už tehdy zastával službu rektora, ve které setrval až do své smrti. Byl současně i obecním písařem.

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://cantores.wz.cz/jmen/h/hain_jak.html>.


Hammer,Bedřich - protifašistický bojovník (95. výročí narození)

* 29.07.1916 - Znojmo

+ 18.05.2003 - Znojmo

Životopis:

V roce 1935 vstoupil dobrovolně do armády k 24. pěšímu pluku ve Znojmě, kterému velel pplk. Jaroš. Absolvent poddůstojnické školy (hodnost četař) a kurzu pro těžké opevnění (1937, Olomouc). Přidělen jako zbrojíř praporu k 19. hraničářskému pluku (České Petrovice, pevnost Adam a Dolina). Po okupaci pohraničí převelen k vládnímu vojsku do Rakovníka. Po jeho odsunutí v roce 1943 do Itálie, přešel zakrátko v Miláně k partyzánům. Dne 12. prosince 1944 odeslán do Pisy, kde se tvořila jednotka z československých příslušníků. Konec války jej zastihl v Avelinu u Říma. Do vlasti se vrátil v hodnosti poručíka a byl převelen k 24. pěšímu pluku do Znojma. Po dvou letech převelen k 9. pěšímu pluku do Chomutova. V roce 1948 mu byla odňata hodnost, propuštěn z armády a odeslán do Jáchymova jako střelmistr v uranových dolech. V roce 1950 zatčen STB a odsouzen na doživotí. Po deseti a půl letech propuštěn na svobodu. Po roce 1989 rehabilitován, zvolen předsedou znovuobnoveného spolku K 231 (1993) a postupně povýšen do hodnosti kapitána.

Literatura:

- ALEXA, Václav. Za svobodu bojoval celý život. Znojemské noviny. 2004, (5.3.2004), s. 6.


Haňák,Vilém - učitel (150. výročí narození)

* 17.07.1861 - Horní Újezd

Životopis:

Narodil se v rodině nadučitele z Horního Újezdu blízko Jaroměřic. Absolvoval 2 třídy reálného gymnázia v Třebíči a 4 ročníky ústavu pro vzdělání učitelů v Brně. Přes Dalešice a Hrotovice se již se zkouškami způsobilosti dostal 1. března 1884 do Dolních Dubňan jako definitivní správce. Našel školu ve stavu bídném. Návštěva dětí byla nedbalá a obec prostřednictvím místní školní rady nejevila žádné činnosti. Zvláště těžké pořízení míval s vlivným členem školní rady a největším sedlákem, majitelem lánu, Františkem Čechem. Ten vytrvale odmítal vznikající dobré úmysly a nápady a na mladého učitele hleděl spatra. Největší boj byl sveden za postavení nové budovy 1. třídní školy. Konečně přišel rok 1889, pro učitele i jinak velmi šťastný. Byla postavena škola za 3300 zlatých (zahájení 22. června - dokončena 8. listopadu). Záhy nato 11. listopadu se konala jeho tichá svatba s mladičkou Annou Veselou z nedalekých Dukovan v Brně u Minoritů. Nebylo to nikterak snadné, protože nevěsta měla 17 let. Souhlas ke sňatku jejím zplnoletěním musel vydat okresní soud v Hrotovicích. Stala se nejen družkou, ale také kolegyní, protože od školního roku 1890/91 byla ustanovena industriální učitelkou, sice zatím bez způsobilosti a s nižší remunerací 60 zlatých ročně. Vyučovala děvčata ručním pracím několik hodin týdně.

Literatura:

- KOLÁŘ, Karel. Čestným občanem před 90 lety. Zrcadlo. 4.12.2009, roč. 8, č. 23, s. 6.


Hofer,Johann - kněz (80. výročí úmrtí)

* 14.04.1843 - Dyjákovice

+ 17.07.1931 - Litobratřice

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://portal.suedmaehren.at/wiki/index.php/Johann_Hofer>.


Horák,Josef - houslař (35. výročí úmrtí)

* 07.03.1898 - Kamenné Žehrovice

+ 22.07.1976 - Znojmo

Životopis:

Vyučil se houslařem u houslařského mistra A. Bittnera v Kladně (1912-1914). V roce 1915 nastoupil vojenskou základní službu. Po vojně opět pracoval u mistra A. Bittnera. V letech 1922-1929 vyráběl a opravoval hudební nástroje u firmy Zazvonil v Kladně. V období velké hospodářské krize našel práci u poštovního úřadu. Po roce 1945 přišel do Znojma. Působil jako národní správce houslařské firmy Vilibald Kreutzinger. Od r. 1951 byl zaměstnancem Okresního průmyslového podniku. Pracoval v opravně hudebních nástrojů. Zhotovil model Stradivari a Quarneri. Používal dřevo ze Schönbachu (Lubů). Připravoval olejový lak barvy zlatočervené.

Literatura:

- Materiály MěK.


Jilly,Theodor - vlastivědný pracovník (110. výročí narození)

* 28.07.1901 - Starý Šaldorf

+ 18.07.1977 - Klingenberg u Mainu

Životopis:

Byl synem Theodora Jilly staršího a byl vlastivědným pracovníkem, zoologem a botanikem. 1935-1938 - senátor v pražském parlamentu. 1929-1939 - vedoucí soukromého sanatoria, které založil jeho otec.

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://portal.suedmaehren.at/wiki/index.php/Theodor_Jilly_jun.>.


Košíček,Vladimír - kronikář (90. výročí narození)

* 24.07.1921 - Tavíkovice

Literatura:

- BÍNA, Zdeněk. Ing. Vladimír Košíček, kronikář obce Tavíkovice. Ročenka Okresního archivu ve Znojmě 1986. (1987), s. 88-89.


Nather,Karel - fotograf (115. výročí narození)

* 15.07.1896 - Znojmo

+ 16.10.1982 - Wertheim nad Mohanem

Životopis:

Narodil se ve Znojmě. V roce 1914 ukončil studia v Císařsko-královském grafickém ústavu ve Vídni - obor fotograf. V roce 1915 nastoupil vojenskou službu ve Vojenském geografickém ústavu, kde působil jako balónový a později letecký fotograf. Od r.1917 byl vedoucím fotografické skupiny na italské frontě u Polního pluku č.99. Po válce se začal věnovat také modelářství (v Jihomoravském muzeu je dochován model radniční věže). Po smrti otce byl Karel nucen vyplatit dědické podíly svým sourozencům, prodává i svůj dům a ateliér Anně Slámové a uzavírá s ní nájemní smlouvu (30.12.1926). V roce 1942 byl povolán na vojnu, kde vykonával fotografické a dokumentační práce. V roce 1945 byl za fotografie vojenských bunkrů na Znojemsku vězněn v Brně, po návratu z vězení byl jako většina německy hovořících Znojmáků odsunut. Odešel do Wertheimu nad Mohanem. V roce 1970 ukončil práci ve svém fotoobchodě a odešel do důchodu.

Dílo:

Ve 30.letech 20.století vzniká řada fotografií dokumentující náš region.

Literatura:

- KLIMTOVÁ, Miloslava. Paul a Karel Natherovi fotografové Znojma a Podyjí. Znojemský týden. 2004 (3.5.2004), s. 5.


Nehněvajsa,Jiří - profesor (15. výročí úmrtí)

* 09.08.1925 - Dyjákovice

+ 21.07.1996 - Pittsburgh

Životopis:

Po maturitě na gymnáziu v Brně odešel v létě 1944 do Anglie, kde v letech 1944-1945 sloužil v čs. letectvu. Po válce (1945-1948) studoval sociologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a současně působil jako redaktor Svobodných novin. V dubnu 1948 odešel do Švýcarska, kde studoval sociologii na univerzitách v Lausanne a v Curychu. V roce 1951 se vystěhoval do USA. V letech 1951-1956 přednášel sociologii na Coloradské univerzitě v Denveru a letech 1956-1961 na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Od roku 1961 byl řádným profesorem Pittsburské univerzity a v letech 1972-1977 ředitel zdejšího Centra pro sociální výzkum. Zabýval se zejména otázkami hospodářského a sociálního rozvoje v mezinárodním měřítku a výzkumem přírodních a technických katastrof. Od roku 1986 člen Rady svobodného Československa, 1984-1988 prezident Společnosti pro vědy a umění.

Dílo:

Autor a spoluautor řady knih - Sociometry Reader (1961), Elements of a Theory of Internal War (1967), Organizing for Social Research (1982) a četných studií a článků ve vědeckých časopisech a sbornících. Byl publicisticky činný v českém exilovém i v americkém a německém tisku.

Literatura:

- Kalendárium. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. Roč. 9, č. 32 (03.08.2009), s. 11.


Petera,Emanuel - spisovatel (165. výročí narození)

* 24.07.1846 - Horní Dehtov

+   ?

Životopis:

Absolvent vyššího hospodářského ústavu. Pedagog Hospodářské školy ve Velkém Meziříčí (1871), Střední hospodářské dvojjazyčné školy ve Znojmě (1872-1876) a Zemské hospodářské vinařské školy (1876-1900). Ve Znojmě pobýval do roku 1906.

Dílo:

Choroby rostlin (1882), Botanika pro hospodáře (1902), Rostlinopis pro žáky rolnických a zimních hospodářských škol (1908) aj.

Literatura:

- LÁTOVÁ, Milada. Kalendárium : Osobnosti, které zanechaly své stopy na Znojemsku. Znojemské listy. Roč. 7, č. 29 (23.07.1998), s. 3.


Pospíchal,Karel Alexandr - generálmajor (5. výročí úmrtí)

* 23.03.1913 - Dačice

+ 07.07.2006 - Londýn

Životopis:

Po vyučení pracoval ve firmě Baťa, kterou zastupoval obchodně i na Dálném východě. Týden před vypuknutím druhé světové války pobýval služebně ve Francii. Po její okupaci v roce 1940 odjel do Anglie. Zde absolvoval leteckou školu pro dvoumotorová letadla a posléze nastoupil do známé 311. bombardovací perutě českých letců v Británii. Stal se velitelem letounu Liberator. Patřil do letecké posádky, ve které bojoval znojemský rodák Josef Košťál. Po těžkém zranění ležel řadu měsíců ve Skotsku a zbytek války strávil v Londýně. Zůstal natrvalo v Anglii, kde žije dosud. Poprvé navštívil Československo v roce 1961 a po roce 1989 v roce 1995. Je jednatelem Svazu letců Svobodného Československa a členem Československé obce legionářské v zahraničí. V Londýně v roce 1990 navrhl pamětní medaile pro naše letce v Anglii. Je nositelem pěti válečných křížů, tří medailí za chrabrost a řady ocenění za zásluhy.

Literatura:

- ALEX. Zemřel generál K. A. Pospíchal. Znojemské listy. Roč. 15, č. 14 (20.07.2006), s. 4.


Pozzo,Ignaz - architekt (245. výročí narození)

* 29.07.1766 - Mannheim

+ 26.06.1842 - Dessau

Životopis:

Byl zběhlý v architektuře a malířství. Vytvořil nákres pro oltář dominikánského kostela v Brně a kostel ve Vranově nad Dyjí.

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://portal.suedmaehren.at/wiki/index.php/Ignaz_Pozzo>.


Řezníček,Zdeněk - spisovatel (70. výročí narození)

* 07.07.1941 - Třebíč

Životopis:

Dětství prožil v Hrušovanech nad Jevišovkou. Absolvent strojní průmyslové školy v Brně (1962). Profesí v životě vystřídal několik byl konstruktérem, řidičem trolejbusu, projektantem. Je členem Obce spisovatelů a křesťanského sdružení umělců Sursum corda, šéfredaktorem časopisu Anděl strážný. Maluje naivistické obrazy, do nichž vpisuje texty básní, tuto specifickou výtvarnou aktivitu označuje jako insummaismus.

Dílo:

Věnuje se psaní prózy, poezie, přispíval do novin, časopisů a rozhlasu. Pohádky z dědečkova dvorku a africké pohádky (1997), O hradu Veveří (1997), Nejmenší z Robinsonů (1999), Cesta do Bavor L.P.1945 (1998) aj.

Poezie: Růžový autobus (1979), Soukromá archeologie, Slavnosti nad hlavou...

Práce uveřejněné ve sbornících: Jak lomikámen v dešti, Duše Brna...

Literatura:

- Zdeněk Řezníček : (nar. 7.7.1941 v Třebíči). Hrušovanský zpravodaj. Roč. 29, č. 4 (2007), s. 28.


Sekyrková,Hana - spisovatelka (75. výročí narození)

* 11.07.1936 - Jihlava

Životopis:

Dětská léta prožila v Telči a ve Znojmě. Absolventka jedenáctileté střední školy ve Znojmě (1954). Pracovnice v administrativě Uhelných skladů v Jihlavě (1954-1956). Od r. 1956 žije trvale v Praze, kde byla zaměstnána jako písařka Encyklopedické kanceláře Československé akademie věd a pak jako účetní prezídia ČSAV. Redaktorka ve SNDK (Albatros, 1958-1972). Od r. 1972 spisovatelkou z povolání. Své práce podepisuje většinou dívčím jménem, řidčeji občanským. Glosy, informace a fejetony šiframi: dah, - sek -.

Dílo:

Pohádky pro děti, mámy a táty (1961), Bydlím doma (1966), Zvířátka z celého světa (1971), Kudy chodí malý lev (1972), Medvědí pohádky (1973), Posledního kousne pes a dalších čtyřiadvacet přísloví v pohádkách (1975), Ukradený orloj (1976), Eliška a táta Král (1977), Fafánek a Vendulka (1980) aj.

Scénáře k filmům: Krtek a zelená hvězda (1969), Krtek a paraplíčko (1971), Krtek a lízátko (1970).

Podílela se na sbírkách pohádek: Pohádky na dobrou noc (1964), Povídali, že mu hráli (1969), Pohádky pro všední dny i pro svátky (1971), Pohádky Mateřídoušky (1971). Její tvorba se zaměřuje především na pohádky a příběhy pro menší děti.

Literatura:

- Kalendárium : Osobnosti, které zanechaly své stopy na Znojemsku. Znojemské listy. Roč. 7, č. 27 (09.07.1998), s. 2.


Schoblik,Friedrich - učitel (110. výročí narození)

* 14.07.1901 - Stálky

+     1944 - ?

Životopis:

Friedrich Schoblik navštěvoval v letech 1907-12 obecnou školu v Banticích a poté studoval v letech 1912-20 na německém gymnáziu ve Znojmě. Po maturitě zahájil studium matematiky a fyziky na filozofické fakultě vídeňské univerzity. Studium ve Vídni ukončil 22. června 1927. V říjnu roku 1926 se stal asistentem matematiky na brněnské německé technice. Protože mu bylo z vídeňského studia uznáno pouze šest semestrů, navštěvoval ve školním roce 1927/28 přednášky na přírodovědecké fakultě německé univerzity v Praze. Na základě práce Darstellung einer Differentialform durch eine Potenzsumme von Differentialen byl promován 23. června 1933 doktorem přírodních věd. 25. března 1939 byl na brněnské technice jmenován soukromým docentem matematiky za práci Bemerkungen zu einem Lemma von G. N. Watson. V tomto roce dokončil svoji knihu Die Gammafunktion und verwandte Funktionen, jejíž vydání v nakladatelství Teubner se v důsledku války pozdrželo. Knihu do tisku nakonec připravil Friedrich Lösch a vyšla až v roce 1951. V letním semestru roku 1939 byl Schoblik jmenován honorovaným docentem pojistné matematiky a od školního roku 1939/40 převzal přednášky z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Později konal přednášky i z dalších předmětů. V roce 1942 byl Schoblik povolán do armády a zúčastnil se bojů na východní frontě. Od počátku července 1944 byl  nezvěstný.

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://www.bantice.cz>.


Schufinsky,Viktor - kreslíř (135. výročí narození)

* 28.07.1876 - Vídeň

+ 06.10.1947 - Vídeň

Životopis:

Absolvent Umělecko průmyslové školy ve Vídni (vedené K. Moserem). V roce 1910 absolvoval stáž u firmy Schütz a o tři roky později podnikl studijní cestu do Bavorska. Zhotovil návrhy pro vídeňskou porcelánku Böck (1914). Do roku 1937 byl učitelem na vídeňské UMPRUM.

Dílo:

Výstavy: První německo-moravská výstava řemeslných spolků (Brno, 1911), německo-moravská výstava (1914).

Návrhy pro německou porcelánku J. Böcka. Spolupracoval s Wiener Werkstätte.

Literatura:

- Viktor Schufinsky [online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://portal.suedmaehren.at/wiki/index.php/Viktor_Schufinsky>.


Simandl,Dušan - knihovník (5. výročí úmrtí)

* 25.12.1924 - Znojmo

+ 30.07.2006 - ?

Životopis:

Narodil se v rodině ruského legionáře - vyššího důstojníka československé armády. V r. 1934 odešel do Prahy. Po maturitě na gymnáziu na nám. Jiřího z Poděbrad byl za války nasazen v Letově. Po osvobození se v roce 1945 stal redaktorem časopisu Rozlet. Studoval na Vysoké škole obchodní, odkud byl však vyloučen v r. 1949. Od dubna 1949 pracoval jako překladatel. V 50. a 60. letech se zabýval postupně letectvím, ekonomikou, politickou, hudbou, divadlem, metodikou a technikou odborných informací. V roce 1965 nastoupil v Ústavu pro technické a ekonomické informace. V roce 1969 promoval na Vysoké škole ekonomické. Postupně se zaměřil na rozvoj MDT u nás a je oprávněně považován za otce československého úplného vydání MDT. V roce 1984 odchází do důchodu a v roce 2001 se přemísťuje do domova důchodců. Zemřel po dlouhé chorobě.

Literatura:

- Ing. Dušan Simandl [online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: .


Simony,Friedrich - geograf (115. výročí úmrtí)

* 30.11.1813 - Hrochův Týnec

+ 20.07.1896 - St. Gallen ve Štýrsku

Životopis:

Absolvent piaristického gymnázia v Mikulově a vysoké školy ve Vídni (studium přírodních věd). Někdy v této době působil ve Znojmě jako pomocník lékárníka. Ve Znojmě byly tři lékárny, ale údaje, v které Simony pracoval a jak dlouho zde působil, zatím neznáme. Od r. 1840 se zcela věnoval studium Alp a jejich problematice. Kustod zemského muzea v Klagenfurtu (1848), geolog Říšského geologického ústavu ve Vídni (1850) a profesor zeměpisu na Univerzitě ve Vídni (1851).

Dílo:

Das Dachsteingebiet, ein geographisches Charakterbild aus den österreichischen Nordalpen (1889-1895 s velkým atlasem o 132 listech s mnoha tabulkami a vlastními ilustracemi). Wandtableau der Gletscherphaenomene (1882).

Literatura:

- BÍNA, Zdeněk. Friedrich Simony. Podyjí-Land an der Thaya. Roč. 3, č. 1 (1993), s. 4.


Sochor,Jaroslav - farář (60. výročí úmrtí)

* 20.02.1903 - Václavice u Náchoda

+ 13.07.1951 - Miroslav

Životopis:

Zdá se, že Jaroslav Sochor, narozený 20. února 1903 ve Václavicích u Náchoda, nepřinesl do sboru nové důrazy teologické - tady zůstávali věrní předchozí hluboce zakořeněné linii. Během pětiletého působení ovlivnil však celoživotně tento velmi vzdělaný, kultivovaný a až intelektuálsky zaměřený teolog zejména mladé - konfirmandy a mládež. Vštěpoval jim povědomí o etice života, filosofii, o estetice, o krásnu. Ve sboru se i nadále pěstovalo uvědomělé češství. Tento důraz byl v předvečer druhé světové války příčinou stíhání faráře Sochora. Podařilo se mu však tajně uprchnout. Sloužil poté jako tajemník synodní rady. Zemřel 13. července 1951. Ještě za působení faráře Sochora, v letech 1932 až 1936, byl pro živou práci v diaspoře do sboru povolán diákon František Hašek (1906-1990), který se věnoval zejména kazatelské stanici v Bohuticích, kde byla v roce 1935 postavena modlitebna.

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://fscce.oryon.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=15>.


Šťastný,Břetislav - hudební skladatel (75. výročí úmrtí)

* 27.07.1874 - Litomyšl

+ 23.07.1936 - Brno

Životopis:

Absolvent gymnázia a pražské konzervatoře, kde studoval varhany a skladbu. Pedagog na hudební škole v Žerotíně u Olomouce. V r. 1904 založil vlastní hudební školu v Litomyšli. Ředitel kůru a učitel zpěvu na učitelském ústavě. Osmnáct let vedl pěvecký ochotnický spolek Vlastimil v Litomyšli. V r. 1922 přeložen do Přerova, kde byl dirigentem pěveckého sdružení Sokola a pedagogem na učitelském ústavu. Po pěti letech odešel do Znojma (1927), kde řídil Znojemskou filharmonii a Pěvecké sdružení Vítězslav Novák.

Dílo:

Příchod Čechů pro osmihlasý sbor, basové sólo a velký orchestr, Dvě smyčcová kvarteta, Z jarních nálad, Slavnostní pochod, Sokolské sbory aj. Skládal klavírní písně, sbory, vokální, komorní a orchestrální skladby.

Literatura:

- Kalendárium. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. Roč. 10, č. 31 (26.07.2010), s. 11.


Tschermak,Klemens - lyrik (120. výročí narození)

* 19.07.1891 - Znojmo-Hradiště

+   ?

Literatura:

- Materiály MěK.


Vašta,Jaromír - režisér (80. výročí narození)

* 21.07.1931 - Znojmo

+ 29.05.1996 - Praha

Životopis:

Od roku 1950-1954 studoval režii na pražské FAMU. V letech 1954-1959 působil jako režisér - redaktor v redakci publicistiky a dokumentaristiky Čs. televize a po té od roku 1959 v redakci zábavných pořadů. Patřil k průkopníkům čs. televizní režie, podílející se na utváření a profilování specificky televizních žánrů (seriálů, revuálních a soutěžních pořadů).

Dílo:

S J. Dietlem vytvořil první český televizní seriál Tři chlapy v chalupě (1961-1963) a posléze seriál Píseň pro Rudolfa III. (1967-1969). V 60. letech režíroval většinu hudebních pořadů - Vysílá studio A a silvestrovské pořady. V 80. letech režisér revuálních a zábavných soutěžních cyklů Dva z jednoho města a Namaluj mi slunce a koprodukční pořady ČST a Südwestfunk Baden-Baden - Sejdeme se na výsluní. Jako režisér se uplatnil také v divadle Rokoko a podílel se na jeho přeměně v muzikálovou scénu.

Literatura:

- RUBEŠ, Daniel. Odešel velký Znojmák. Znojemské listy. Roč. 5, č. 23 (15.06.1996), s. 4.


Veselý,Karel - plukovník (100. výročí narození)

* 09.07.1911 - Plenkovice

+ 15.11.1996 - Znojmo

Životopis:

Dobrovolně od svých dvaceti let působil v armádě. Po okupaci Československa (15.5.1939) byl jako příslušník vládního vojska organizován v ilegálním odboji. Krátce po odsunutí vládního vojska do Itálie přeběhl k tamním partyzánům, kteří mu pomohli dostat se do Švýcarska a posléze do Francie a Afriky. Zakrátko byl převelen do Anglie jako kapelník naší jednotky. V říjnu 1945 se vrátil domů. O deset let později byl zbaven vojenské služby. Vyučil se elektrikářem. Dne 24. července 1992 byl povýšen na plukovníka. Za svoji válečnou činnost byl vyznamenán - Čsl. vojenskou pamětní medailí se štítem "VB", Čsl. medailí Za zásluhy II. stupně, Zlatou hvězdou Garibaldiho a mnoha dalšími našimi a zahraničními vyznamenáními.

Literatura:

- ALEXA, Václav. Bojovali za vlast : Karel Veselý. Znojemské listy. Roč. 6, č. 32 (23.08.1997), s. 3.


Vlk,Jan - právník (115. výročí úmrtí)

* 08.07.1822 - Telč

+ 31.07.1896 - Lesná

Životopis:

Studoval v Jihlavě a poté na univerzitě v Brně. Absolvent právnické fakulty v Olomouci. Spoluzakladatel a jednatel prvního českého politického spolku na Moravě (Olomouc) - Lípy slovanské. Účastník pražských bojů v r. 1848. Koncipient u advokáta Dr. A. Pražáka v Brně (do l850). Po složení soudcovské zkoušky se stal auskultantem u soudu v Novém Jičíně. Později působil v Hranicích, Těšíně, v soudní službě na Slovensku ve Varíně, Bratislavě, Zlatých Moravcích, Skalici a v Trenčíně. Po zrušení c. k. soudů v Uhrách v roce 1861 byl jmenován notářem ve Znojmě. Jeho koncipientem ve Znojmě byl archeolog Jaroslav Palliardi. Veřejná a kulturní činnost: Čestný člen řemeslnického spolku, předseda Matice školské znojemské, z jejího popudu r. 1881-1882 byla otevřena první třída české školy ve Znojmě (Zámečnická č. 15, přízemí). Zakladatel a předseda Besedy Znojemské (1870). Beseda se stala významným střediskem českého života. Z Besedy vyšel podnět k uspořádání Tábora lidu roku 1871 v Jevišovicích, jehož předsedou byl zvolen. Tábor byl první českou politickou akcí, která se hlásila cele k českému státu. Beseda se také podílela na založení českého peněžního ústavu - Vzájemná záložna. Ze zisků byl koupen dům "U bílého lva" na Dolním náměstí (dnes dům č. 22). Dům byl přestavěn a Beseda v něm získala velký sál s jevištěm a klubovní místnosti. Beseda Znojemská dala domu své jméno. K 30. výročí úmrtí Jana Vlka v r. 1926 byla zasazena bronzová pamětní deska s jeho poprsím (od akademického sochaře J. Čermáka) na budovu Besedy. V r. 1939 byla odstraněna. V roce 1943 za nacistické "mobilizace kovových rezerv v muzeích" byla zabavena a odeslána podle rozkazu říšského místodržitele pro válečné účely. A teprve v r. 1968 obnoven reliéf s obrazem Jana Vlka (od akademického sochaře Kovaniče) a upevněna deska na původní místo.  V roce 1998 mu bylo uděleno čestné občanství města Znojma in memoriam.

Dílo:

Psal milostnou lyriku, která je prostoupena motivy národního obětování a národního nadšení. Tím je typická i nejdelší epická báseň Msta. Básně z pozdějších let jsou odrazem touhy po činu, víry ve spravedlivou věc národa a nenávisti k nepřátelům vlasti. Nejpůsobivější jsou však vlastenecké písně z roku 1848. Autor známé písně "Přijde jaro přijde", kde přírodní obraz symbolicky naznačuje příchod jara národního. V letech 1853-1854 se jako básník odmlčel a vydal dvě právnická díla.

Literatura:

- TUNKA, Zdeněk. K 90. výročí úmrtí notáře Jana Vlka. Znojemsko. Roč. 27, č. 31 (06.08.1986), s. 4.


Wankel,Jindřich - archeolog (190. výročí narození)

* 15.07.1821 - Praha

+ 05.04.1897 - Olomouc

Životopis:

Narodil se v Praze jako syn dvorního rady Damiána Wankela a jeho ženy Magdaleny. Pobýval v Jedovnici, Blansku a Olomouci. Pracoval jako lékař, speleolog, paleontolog, kustod olomouckého muzea a je pokládán za otce moravské archeologie. Svými výzkumy položil základy moravské paleontologie.

Literatura:

- BARTOŠÍKOVÁ, Tereza. Jindřich Wankel: vlastenec, jenž neuměl česky : vystudovaný lékař, amatérský archeolog, antropolog a zoolog prozkoumal velké množství jeskyní. Rovnost-Znojemský deník. Roč. 21, č. 102 (03.05.2010), s. 4.


Wanko,Johann - starosta (100. výročí úmrtí)

*     1836 - Starý Šaldorf

+ 11.07.1911 - Starý Šaldorf

Literatura:

- LANG, Johann. Ehrenbürger der Gemeinde Altschallersdorf. Heimatbuch Altschallersdorf. S. l. : J. Lang, 1998. S. 35.


Würbs,Karel - malíř (135. výročí úmrtí)

* 11.08.1807 - Praha

+ 04.07.1876 - Praha

Životopis:

Od roku 1823 navštěvoval Akademii v Praze (prof. Bergler a Waldherr). Inspektor obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Pedagog rytectví v Technickém ústavu v Praze. V r. 1839 vycestoval do Holandska a o rok později krátce pobýval ve Znojmě.

Dílo:

Obrazy: Radnice ve Vratislavi, Pražská brána ve Slaném, Kostel v Nymburce, Klášter v lese, Blížící se bouře, Zpustlý park, Hřbitovní kostelík aj. Ve státní galerii v Praze jsou uloženy tyto obrazy - Staroměstká radnice v Praze, Vlastní podobizna.

Ilustrace: Ansichten deutscher Städte, Was ich erlebte - 23 kreseb na kameni. Ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě uložen obraz Kostel sv. Mikuláše Znojmo.

Literatura:

- FRECER, Jaroslav. Poklady z depozitáře. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. Roč. 10, č. 14 (29.03.2010), s. 8.


z Lichtenštejna,Maxmilián Jakub Mořic - kníže (370. výročí narození)

* 25.07.1641 - ?

+ 21.04.1709 - Moravský Krumlov

Životopis:

S manželkou Alžbětou Sidonií měl sice Hartman celkem 24 dětí, z nich se však dospělého věku dožili jen 4 synové a 4 dcery. Ze čtyř jeho synů zůstal nejmladší Hartman svobodný, takže v linii rodu pokračovali tři jeho starší bratři, nejprve Maxmilián Jakub Mořic, avšak také jeho potomstvo po meči vymřelo, protože měl tři dcery, které se dožily dospělého věku. Když Maxmilián Jakub Mořic zemřel, ztratilo město ochránce, dobroděje a pečlivého hospodáře, který se o město snažil svědomitě starat. Jeho vztah k městu byl vyjádřen i tím, že byl pochován do hrobky v loretánské kapli klášterního kostela, kterou si zde v roce 1707 pro sebe a svoji druhou manželku vévodkyni Eleonoru Markétu Holštejnskou nechal postavit.

Literatura:

- Moravský Krumlov ve svých osudech. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, 2009. 350 s.


Žatečka,Václav - malíř (70. výročí narození)

* 07.07.1941 - Pavlice

Životopis:

Studoval v letech 1959 až 1965 na Akademii výtvarných umění, kde jej vedl prof. František Jiroudek. Stal se pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Od roku 1990 do roku 2001 byl ředitelem této školy. Dnes tady profesor Žatečka vede, společně s Jiřím Studničkou, ateliér zlatnictví a stříbrnictví. V roce 1979 se Václav Žatečka podílel na tvorbě faksimilií korunovačních klenotů, konkrétně korunovačního žezla a jablka. Zhotovil voskové modely určené k odlévání a k broušení kamenů. Také vytvořil kresebnou a technickou dokumentaci originálů žezla a jablka. Dokumentaci k originálu koruny pak v roce 1981.

Literatura:

[online]. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://pavlice-historie.wz.cz/osobnosti_pavlic.html>.

 

Kalendárium pro Vás sestavila Michaela Vrábelová.