Vilém Veleba
Vilém Veleba

  • JUDr., advokát

Vilém Veleba se narodil 8. června 1870 v Pánově u Velké Bíteše. Do Znojma přichází na sklonku 19. století jako mladý, ctižádostivý advokátní koncipient ve věku 27 let, aby zde doplnil malou skupinu českých nadšenců v oboru advokacie.

Po šestileté praxi advokátního koncipienta, ale také po šestileté intenzivní účasti na českém dění ve Znojmě, otevírá svou českou advokátní kancelář ve městě, což byl jistě významný mezník ve vývoji znojemského češství.

Politická kariéra na sebe rovněž nenechala dlouho čekat a doplňovací volby do 5. kurie říšské rady ve Vídni v listopadu 1905 přinášejí dr. Velebovi úspěch a poslanecký mandát.

Jako zvolený poslanec proto mohl svou osobností zaštiťovat nejednu myšlenku ve prospěch českého obyvatelstva města. Proto již v roce následujícím, v roce 1906 zakládá spolek Znojemská matice, přičemž si dává za úkol zakládat nové české školy ve Znojmě. Kupuje za tímto účelem dům na Hvězdové ulici na Pražském předměstí (dnešní Pražská). Zadní část tohoto domu pak nechává upravit pro potřeby 2. české mateřské školy ve Znojmě.

V roce 1907 stojí u základu prvních českých novin ve Znojmě – Moravského jihu, které finančně podporuje. V roce 1909 dává k dispozici větší část svého domu ve Hvězdové ulici Národní jednotě pro jihozápadní Moravu za účelem otevření české hospodářské školy a v roce následujícím zakládá českou měšťanskou školu Znojemské matice na dnešní ulici Jana Palacha. Svou pozornost rovněž zaměřil na vytvoření většího kulturního střediska ve městě, a proto v roce 1910 finančně a právně podporuje místní sociálně demokratické předáky při stavbě Dělnického domu na dnešní Havlíčkově ulici.

První světová válka na čas přerušila další snahy dr. Veleby, i když ten v této válečné době zachraňuje v rámci svých možností především české školy před zánikem. Poté, co došlo ke zmírnění válečného útlaku, zakládá dívčí průmyslovou školu „Vlasta“ a kupuje na náměstí Komenského dům pro obchodní školu.

Na konci války stojí u zrodu velkolepé a významné politické akce, kterou byl tábor lidu konaný 1. září 1918 v Únavově.

Po 28. říjnu 1918 se jeho politická aktivita rozběhla na plné obrátky. Z jeho popudu je založen Národní výbor, jehož se stává předsedou. Po známých událostech, vedoucích k 16. prosinci 1918 a přičlenění města k Československu, se stává vládním komisařem města, jmenovaným vládou. Je to on, kdo pronáší z oken radnice projev, končící německou nadvládu nad městem. Svým politickým a prozíravým vystupováním si získává respekt i u politiků německé části města. Až do voleb obecních působí v městské radě na radnici. V lednu 1919 zakládá ve městě Českou státoprávní demokracii, která mění záhy svůj název na Československou národně demokratickou stranu, jejímž je rovněž předsedou. Za tuto politickou stranu je zvolen ve volbách v dubnu 1920 do zastupitelstva. Po volbách se stává členem městské rady, ale i nadále se věnuje své kulturně-společenské práci na bázi rozvoje českých škol a české kultury ve městě Znojmě.

Za druhé světové války je vězněn, osvobození města se však dočkal. Jako rusofil starého Kramářova ražení je nadšen pro vše, pocházející z Ruska. Ještě jednou a naposledy se objevuje na krátký čas v politické činnosti. Stává se předsedou 1. revolučního Národního výboru ve Znojmě. Velice záhy však ustupuje novým politickým přeměnám poválečného Československa.

Vilém Veleba umírá 23. února 1956 ve věku 85 let ve Znojmě.

LITERATURA:

  • BLAHA, Jan. Znojemská Beseda : 1870-2005. Znojmo : Znojemská Beseda, 2005. 32 s.
  • KEREMIDSKÝ, Marian. Politický profil JUDr. Viléma Veleby. Znojemské listy. 14.2.1995, roč. 4, č. 6, s. 6.
  • KUDLÁČEK, Martin. Znojemsko od července do října 1918. Znojemský týden : Noviny pro znojemský region. 21.10.2002, roč. 2, č. 43, s. 11.

Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová.