Biskup Bruno ze Schauenburku před Přemyslem II. (Historické muzeum ve Slavkově u Brna)
Biskup Bruno ze Schauenburku před Přemyslem II. (Historické muzeum ve Slavkově u Brna)


 • malíř, mědirytec

Narodil se 8.června 1724 v Langenargen ve Virtembersku.

První vzdělání získal v dílně svého otce. Roku 1739 odešel na doporučení a s podporou majitele panství, hraběte Ernsta Montforta, do Vídně, kde souběžně studoval u malíře Pietera van Roye a od roku 1741 na tamní malířské akademii (u malíře Jakoba van Schuppena). Členem této akademie se stal roku 1759 a profesorem pak roku 1770. Téhož roku byl jmenován dvorním malířem. Maloval hlavně fresky a kostelní obrazy, ale též portréty.

Byl činný převážně ve Vídni, ale i v Drážďanech, v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Zemřel 8. srpna 1796 ve Vídni.

DÍLA:

Po svých prvních oltářních obrazech, vytvořených ve 2. polovině 40. let, zahájil na počátku 50. let strmou dráhu obdivovaného a zaměstnávaného malíře fresek. Vytvořil nástěnné malby pro církevní i světské objednatele.

 • Fresky piaristického kostela v Mikulově
 • Fresky Lenního sálu biskupského zámku v Kroměříži
 • Fresky letního refektáře premonstrátského kláštera ve Znojmě-Louce
 • Freska Nalezení sv. Kříže v kopuli proboštského kostela ve Znojmě-Hradišti
 • Fresky v kapitulní síni a sakristii kostela kartuziánů v Brně-králově Poli
 • Oltářní obraz – Zjevení Krista sv. Tomáši (kostel sv. Tomáše v Brně)
 • Oltářní obraz – Umučení sv. Judy Tadeáše v rakouské galerii ve Vídni
 • Oltářní obraz - Loučení sv. Petra a Pavla na hlavním oltáři v hrádku
 • Oltářní obraz - Zjevení Krista sv. Norbertovi v Louce
 • Obraz poslední večeře v Louce
 • Fresky ve farním kostele v Dyji
 • Nástropní freska ve filosofickém sále Strahovského kláštera (kopie fresky z Louky)
 • a další...

Zvěstování P. Marie (kostel Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli)
Zvěstování P. Marie (kostel Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli)

LITERATURA:

 • TOMAN,Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. V Praze : Rudolf Ryšavý, 1936. 792 s. 
 • SLAVÍČEK,Lubomír. F.A. Maulbertsch a malířská výzdoba letního refektáře v Louce. In: Premonstrátský klášter v Louce. Znojmo : Okresní úřad Znojmo, Jihomoravské muzeum, 1997. 121 s. ISBN 80-902383-0-0.  
 • Dějiny českého výtvarného umění. II/2. Praha : Academia, 1989. 390-905 s. ISBN 80-200-0069-0.
 • Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha : Academia, 1996. 739 s. ISBN 80-200-0540-4.  

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.