ICNMěstská knihovna Znojmo spolupracuje s Informačním centrem neziskových organizací (ICN). Díky této spolupráci získává publikace a další materiály o neziskovém sektoru v České republice, které jsou zájemcům k dispozici ve studovně Městské knihovny Znojmo. Knihovna rovněž buduje databázi "Neziskové organizace okresu Znojmo". Informace a přihlášky do této databáze jsou k dispozici ve studovně Městské knihovny Znojmo.
Vranovský zámek

KULTURNÍ  KOMISE  RADY  OBCE  VRANOV   NAD   DYJÍ

VYHLAŠUJE    4.ročník

SOUTĚŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

VRANOVSKÝ  SLAVÍK

 PROPOZICE K SOUTĚŽI :

SOUTĚŽ BUDE PROBÍHAT V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

1. KATEGORIE: DĚTI                ( 1. - 5. TŘÍDA )

2. KATEGORIE: DĚTI                ( 6. ?9. TŘÍDA )

3.KATEGORIE: DOSPĚLÍ          ( NAD 16 LET )

PODMÍNKY SOUTĚŽE :

KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ SI PŘIPRAVÍ JEDNU PÍSEŇ LIBOVOLNÉHO ŽÁNRU , KTEROU ZAZPÍVÁ BEZ DOPROVODU HUDEBNÍHO NÁSTROJE, V PŘÍPADĚ DODÁNÍ NOTOVÉHO ZÁPISU  SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠKOU ORGANIZÁTOR ZAJISTÍ  DOPROVOD NA KYTARU . JEDNOTLIVCI  SE  MOHOU DOPROVODIT  NA VLASTNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ. / VE VÝBĚROVÉM KOLE /.

PRŮBĚH SOUTĚŽE:

1. VÝBĚROVÉ KOLO        25. 4.  2003  14 00 HOD.   MÍSTNÍ  KNIHOVNA

2. SLAVNOSTNÍ FINÁLE    17. 5.  2003  14:00 HOD.   COUNTRY SALOON /GENERÁLKA 

V 10:00 HOD.

3. PŘEHLÍDKA VÍTĚZŮ       30. 8.  2003  19 00  HOD., STÁTNÍ ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ

FINALISTY  DOPROVÁZÍ  KAREL FOJTÍK  BAND

 

SOUTĚŽÍCÍ  HODNOTÍ ODBORNÁ POROTA

PÍSEMNÉ  PŘIHLÁŠKY (25kb)  DO  SOUTĚŽE POSÍLEJTE  DO   20. DUBNA   NA  ADRESU:

JARMILA SÁROVÁ, VRANOV NAD DYJÍ  358, PSČ 67103

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI DARY PŘISPĚJÍ NA HODNOTNÉ CENY PRO SOUTĚŽÍCÍ.

TĚŠÍME  SE  NA  SETKÁNÍ  S VÁMI  -  ČLENOVÉ   KULTURNÍ   KOMISE  PRO   VRANOV  NAD  DYJÍ.

Od 5.5. do 27.6. 2003 bude probíhat v dětské knihovně výstava loutek.

Evropská Unie

V souvislosti se vztupem ČR do EU bude v Měk Znojmo v termínu od 5.5. do 2.6. 2003 probíhat prezentace.

Anopress Studovna Městské knihovny Znojmo umožňuje na svých počítačích přístup k nternetové databázi plných textů Anopress.

Anopress - databáze plných textů článků z celostátních a regionálních deníků, časopisů a magazínů a zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. V současné době je těchto monitorovaných informačních zdrojů 346. Anopress umožňuje i vyhledávání ve vědomostních databázích - kronikách, slovnících a enciklopediích.Přehled poskytovaných produktů a služeb je na této adrese www.anopress.cz.

28.-29.3.2003 proběhla na pobočce holandská NOC S ANDERSENEM.

MěK vyhlásila vítěze soutěže na téma CO PŘEJEŠ SVÉMU MĚSTU DO NOVÉHO ROKU.

Esperanto
Ve studovně Městské knihovny je k dispozici rozsáhlá složka tištěných informací o esperantu, která podává ucelený obraz o tomto svébytném jazyce. Při jejím vypracování byly všechny použity všechny dostupné tištěné i internetové zdroje. Tyto informace byly použity jako podklad besedy o esperantu ve studovně Městské knihovny Znojmo a nyní jsou k dispozici návštěvníkům studovny.

ZÁPIS z jednání hodnotitelské komise programu veřejné informační služby knihoven - VISK 3 konaného ve dnech 25. 2. 2003

Rozdělení dotací na programy VISK 3 (výběr knihoven obsluhovaných MěK Znojmo)
Výsledky činnosti veřejných knihoven okresu znojmo za rok 2002

VISK

Ministerstvo kultury -  odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro r. 2003 na poskytnutí dotací knihovnám evidovaným dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven:

Změna cen poskytovaných služeb : Od 1.1.2003 vstupují v platnost nové ceny u několika služeb poskytovaných ve studovně a na pobočkách.

Zde jsou změny, ke kterým došlo:

Použití internetu (dospělí) 20Kč/hod.
Použítí internetu (děti do 15-ti let)    10Kč/hod.

Kopie A3, jednostranně                    2,- Kč
Kopie A3, oboustranně                     3,- Kč
Kopie A3, foto                                6,- Kč
Kopie A4, jednostranně                    1,- Kč
Kopie A4, oboustranně                     2,- Kč
Kopie A4, foto                                5,- Kč
Kopie A5, jednostranně                    1,- Kč
Kopie A5, oboustranně                     2,- Kč
Kopie A5, oboustranně                     4,- Kč

Další dobrá zpráva: od 3.1.2003 se zvýšila rychlosti připojení k internetu na dvojnásobek!

Od 1. ledna je ve studovně k dispozici multimediální počítač se specializovaným programovým vybavením pro nevidomé a slabozraké. Nevidomým poskytuje počítač ozvučení všech jeho částí včetně možnosti práce s internetem. K ulehčení práce  přispívá přehledný program poskytující nejdůležitější funkce počítače ve zjednodušeném ovládacím prostředí vytvořeném přímo pro nevidomé. Slabozrakým umožňuje počítač zvětšit si prvky zobrazované na obrazovce počítače do jim vyhovující velikosti a změnu barevného spektra obrazovky počítače dle jejich potřeb. Využití tohoto počítače je zdarma.

Cílem projektu Intranet veřejné správy je vytvoření a provozování jednotné, spolehlivé a bezpečné komunikační infrastruktury, veřejné správy.

Image

- Dětské oddělení -

Image

vyhlašuje

           literární a výtvarnou soutěž na téma

 CO PŘEJEŠ SVÉMU MĚSTU DO NOVÉHO ROKU

Své povídky, básně,? a výtvarné práce zašlete nebo přineste do 31. ledna 2003 do knihovny:    MěK Znojmo Dětské oddělení
                    Náměstí TGM 21
                    669 26 Znojmo

    nebo
                    Pobočka MěK Znojmo
                    Holandská 2
                    671 81 Znojmo

 
Bližší informace získáte na tel.: 515 22 58 63 ? Dětské oddělení ? Draha Stehlíková
515 22 73 96 ? Pobočka Holandská ? Jana Dundáčková, DiS.

Poněvadž s procesem slučování našeho právního prostředí s právem EU dochází k jakési "legislativní smršti " mění se k 1.1.2003 téměř všechny důležité zákony, kterými jsou např. Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce, Zákon o platebním styku, Zákon o důchodovém pojištění, Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, Zákon o dani z přidané hodnoty, Celní zákon a desítky dalších. Od 28.11.2002 je ve studovně čtenářům k dispozici nová verze elektronické právní knihovny SKLENDA 2003.

Městská knihovna Znojmo Vám nabízí k půjčení 1240 hudebních titulů na CD nosičích. Hudební CD je možno si půjčit v oddělení pro dospělé Městské knihovny Znojmo na ulici Zámečnická 9. Pro vyhledání dostupných titulů využijte náš on-line katalog (vyhledávání AV médií). Seznam všech hudebních titulů ve formátu pro MS Excel je  zde (45 kB). Soubor je zazipován.

Přehled studijních oborů  na VŠ pro rok 2003/2004 : Ve studovně jsou od 14.11. k dispozici UN č. 39-40/2002 (kompletní přehled bakalářských a magisterskách studijních programů a oborů na vysokých školách, fakultách a jiných doučástech vysokých škol v ČR pro akademický rok 2003/2004)